Available Translations:

Hysbysiad Preifatrwydd

Cyfraith sy’n weithredol ledled Ewrop yw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) sy'n disodli Deddf Diogelu Data 1998 yn y DU. Mae'n rhan o becyn diwygio ehangach i ddiogelu data sy'n cynnwys Deddf Diogelu Data (DPA) 2018. Mae'r GDPR a DPA 2018 yn nodi'r gofynion ar gyfer sut bydd angen i sefydliadau brosesu data personol o 25 Mai 2018.

Mae gwefan ERAMMP yn cael ei chynnal a’i chadw gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH). Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl pan gaiff eich gwybodaeth bersonol ei chasglu. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn cael ei ddiwygio yn ôl yr angen ac fe'ch anogir i ail-edrych ar yr hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd i ddarllen y fersiwn ddiweddaraf.

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein safbwyntiau a’n harferion ynglŷn â'ch data personol a sut y byddwn yn ei brosesu. Drwy fynd i www.ceh.ac.uk a gwefannau cysylltiedig, rydych chi'n derbyn ac yn rhoi caniatâd i’r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.

1. Enw a manylion cyswllt ein rhiant-sefydliad

UK Research and Innovation
Polaris House
Swindon
SN2 1FL
Gweler hysbysiad preifatrwydd KRI.

Mae'r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn rhan o Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) sy'n un o naw o bartneriaid o fewn Ymchwil ac Arloesedd yn y DU. Am fwy o wybodaeth ewch i www.ukri.org a www.ceh.ac.uk.

2. Enw a manylion cyswllt ein cynrychiolydd diogelu data:

Swyddog Diogelu Data y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yw Mark Hinder - UKRI NERC.

3. Data Personol

Mae'r adran hon o'r hysbysiad preifatrwydd yn darparu gwybodaeth am: pwrpas y prosesu data; sail gyfreithlon y prosesu; gwybodaeth bellach lle mae'r sail gyfreithlon o fudd dilys ar gyfer y prosesu; y categorïau o ddata personol a gesglir (os nad yw’r data personol wedi’i dderbyn gan yr unigolyn y mae'n gysylltiedig ag ef).

Ymwelwyr â’n gwefan a gwefannau cyswllt

Bydd yr adran berthnasol o'n hysbysiad preifatrwydd yn dibynnu ar bwrpas eich ymweliad â'n gwefan. Rydym yn defnyddio'r seiliau cyfreithlon canlynol i brosesu gwybodaeth bersonol i gefnogi ein gwaith pan fyddwn yn prosesu i gyflawni ein dibenion a nodir yn Erthygl 93 o Ddeddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017. Gan fwyaf, daw ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol o dan:

Tasg gyhoeddus: mae'r prosesu yn angenrheidiol i ni gyflawni tasg er lles y cyhoedd neu ar gyfer ein swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg neu'r swyddogaeth sail gyfreithlon glir, ond rydym hefyd yn defnyddio prosesau sy’n seiliedig ar gytundeb, yn ddilys a gyda chaniatâd.

4. Manylion trosglwyddo data personol i unrhyw drydydd gwlad neu sefydliadau rhyngwladol

Oni nodir yn wahanol, caiff eich gwybodaeth ei phrosesu yn y DU ac Ardal Economaidd Ewrop (AEE).

Yn yr achosion hynny lle mae'ch gwybodaeth yn cael ei phrosesu y tu allan i'r DU neu'r AEE, rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod eich data personol yn cael ei phrosesu yn unol â gofynion diogelu data GDPR a'r DPA. Mae gwefan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn cael ei chynnal gan Pantheon yn UDA ac mae'n cael ei diogelu drwy Warchodaeth Preifatrwydd yr UE – Unol Daleithiau. Mae rhai o'n cylchlythyrau yn cael eu cynnal gan Mailchimp, sydd hefyd wedi'i ardystio gan Warchodaeth Preifatrwydd yr UE – Unol Daleithiau.

5. Cyfnodau cadw data personol

Mae cadw data personol yn cael ei lywio gan atodlen gadw UKRI. Gellir cadw cofnodion prosiectiau Ymchwil Gwyddonol am 10 ac 20 mlynedd ar ôl i'r prosiect gael ei gwblhau, neu am byth mewn amgylchiadau eithriadol.

6. Yr hawliau sydd ar gael i unigolion o ran prosesu

Mae GDPR/ DPA 2018 yn rhoi’r hawliau canlynol i unigolion:

 1. Yr hawl i gael gwybod
 2. Yr hawl i gael mynediad
 3. Yr hawl i gywiro
 4. Yr hawl i ddileu
 5. Yr hawl i gyfyngu prosesu
 6. Yr hawl i gludo data
 7. Yr hawl i wrthwynebu
 8. Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio’n awtomatig

Am fwy o fanylion ynglŷn â hawliau unigolion ewch i ganllaw Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar GDPR.

Gall y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data personol yn y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg effeithio ar ba hawliau sydd ar gael i unigolion. Er enghraifft, ni fydd rhai hawliau yn berthnasol:

Table showing when individual rights don't apply under the General Data Protection Regulation
Mae’r X yn dangos lle nad yw hawliau unigolion yn berthnasol

Mae gan unigolyn bob amser yr hawl i wrthwynebu prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol, beth bynnag fo'r sail gyfreithiol. Nid yw'r hawliau sy'n weddill bob amser yn absoliwt, ac mae hawliau eraill y gellir effeithio arnynt mewn ffyrdd eraill. Os yw’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn dibynnu ar fuddiannau dilys, bydd mwy o fanylion yn cael eu darparu yn yr hysbysiad preifatrwydd i gydymffurfio â'r hawl i gael gwybod. Amlinellir isod fanylion pellach ynglŷn â sut mae'r sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich data yn effeithio ar yr hawliau sydd ar gael i chi.

Contract:

Os ydych chi'n prosesu ar sail contract, ni fydd eich hawl i wrthwynebu a hawl i beidio â bod yn ddarostyngedig i benderfyniad sy’n seiliedig ar brosesu awtomatig yn unig, yn berthnasol. Serch hynny, bydd gennych hawl i gludo data.

Rhwymedigaeth Gyfreithiol:

Os yw'ch data yn cael ei brosesu ar sail rhwymedigaeth gyfreithiol, nid oes gennych yr hawl i ddileu, yr hawl i gludo data, na’r hawl i wrthwynebu.

Tasg Gyhoeddus:

Ni fydd eich hawliau i ddileu a chludo data yn berthnasol os caiff eich data ei brosesu ar sail tasg gyhoeddus. Serch hynny, mae gennych hawl i wrthwynebu.

Buddiannau Dilys:

Pan fydd y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg  yn dibynnu ar fuddiannau dilys, nid yw'r hawl i gludo data yn berthnasol.

7. Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl (os yn gymwys)

Pan fydd eich data personol yn cael ei brosesu drwy ddefnyddio caniatâd fel y sail gyfreithlon, mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Fe'ch hysbysir am y ffyrdd y gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl.

8. Yr hawl i wneud cwyn gydag awdurdod goruchwylio

I ddechrau, soniwch am eich pryder wrh Ganolfan Ecoleg a Hydroleg: cysylltwch â'r tîm sy'n prosesu'ch data. Gellir codi unrhyw bryderon parhaus a allai fod gennych gyda Swyddog Diogelu Data’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, Mark Hinder - UKRI NERC

Os nad yw UKRI/Canolfan Ecoleg a Hydroleg wedi datrys eich pryder ynglŷn â hawliau gwybodaeth, gallwch godi'r mater gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy sgwrs fyw neu drwy ffonio 0303 123 1113.

9. Darparu Gwybodaeth Preifatrwydd

Mae nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn darparu gwybodaeth am breifatrwydd, gan gynnwys:

 • Rhoi gwybodaeth am breifatrwydd i unigolion adeg casglu eu data personol.
 • Os byddwn yn cael data personol o ffynhonnell heblaw'r unigolyn y mae'n gysylltiedig ag ef, rydym yn rhoi gwybodaeth am breifatrwydd iddynt:
  • o fewn cyfnod rhesymol o dderbyn y data personol a dim hwyrach na mis;
  • os ydym yn bwriadu cyfathrebu â'r unigolyn, byddwn yn gwneud hynny pan fydd y cyfathrebiad cyntaf wedi digwydd fan hwyraf;
  • os ydym yn bwriadu datgelu'r data wrth rywun arall, byddwn yn gwneud hynny pan ddatgelir y data fan hwyraf.
10. Sut mae’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn darparu gwybodaeth am Breifatrwydd

Ein nod yw darparu’r wybodaeth mewn ffordd sy’n:

 • Gryno;
 • Tryloyw;
 • Dealladwy;
 • Ar gael yn hawdd; a
 • Defnyddio iaith glir a dealladwy.
11. Newidiadau i’r wybodaeth
 • Mae’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn adolygu'n rheolaidd a, lle bo angen, yn diweddaru ein gwybodaeth am breifatrwydd.
 • Os yw’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn bwriadu defnyddio data personol am reswm newydd, rydym yn diweddaru ein gwybodaeth am breifatrwydd ac yn cyfathrebu'r newidiadau hynny i unigolion cyn dechrau unrhyw brosesu newydd.
12. Cofrestr o Weithgareddau Prosesu
 • Mae UKRI / NERC / y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn cynnal archwiliad gwybodaeth i ddarganfod pa ddata personol sydd gennym a beth rydym yn ei wneud ag ef.
 • Mae UKRI / NERC / y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn rhoi ein hunain yn sefyllfa'r bobl rydym yn casglu gwybodaeth amdanynt.
 • Bydd UKRI / NERC / y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn cynnal profion ymhlith defnyddwyr i werthuso pa mor effeithiol yw ein gwybodaeth am breifatrwydd.
13. Darparu Gwybodaeth am Breifatrwydd

Wrth ddarparu ein gwybodaeth am breifatrwydd i unigolion, rydym yn defnyddio cyfuniad o dechnegau priodol.

14. Gwefannau Cysylltiedig

Pan fo'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau sydd wedi'u cynnal/gwefannau cysylltiedig, bydd y wefan yn darparu dolen i'r hysbysiad preifatrwydd hwn, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol am breifatrwydd sy'n berthnasol.   

15. Defnyddwyr ein gwefan a gwefannau cysylltiedig

Rydym yn defnyddio dulliau gwahanol i gasglu data oddi wrthych ac amdanoch ar ein gwefannau sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg. Caiff eich gwybodaeth ei defnyddio i ddarparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt ac i gysylltu â chi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, lawrlwytho meddalwedd, ceisiadau trwyddedu data, gorchmynion cyhoeddi, cofrestru ar gyrsiau hyfforddi, tanysgrifio i'n cylchlythyr ac ymholiadau cyffredinol, yn ogystal â gwella profiadau defnyddwyr wrth ddefnyddio ein gwefan.

Technolegau neu ddulliau rhyngweithio sydd wedi’u hawtomeiddio

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefannau (yn cynnwys gwefan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg a'n gwefannau cysylltiedig ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheini), efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol amdanoch:

 • y cyfeiriad IP a ddefnyddiwyd i gysylltu eich cyfrifiadur â’r rhyngrwyd
 • gosodiad eich cylchfa amser
 • eich darparwr rhyngrwyd
 • eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, sefydliad, lle rydych wedi rhoi’r wybodaeth hon yn benodol ar we-ffurflen.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu'r wybodaeth ganlynol am eich ymweliad:

 • y Lleolwr Adnoddau Unffurf llawn etc.
 • y tudalennau wnaethoch eu gweld, gan gynnwys ein cynhyrchion a'n tudalennau meddalwedd;
 • faint o amser a dreuliwyd ar bob tudalen;
 • hyd yr ymweliadau â thudalennau penodol;
 • gwybodaeth am ryngweithio fesul tudalen (fel cliciadau, lawrlwytho, we-ffurflen)

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n defnyddwyr ar y we. Mae'n ein galluogi i weinyddu ein gwefan, gan gynnwys ein hymdrechion i'w gadw'n ddiogel, a chynnal gweithrediadau mewnol gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi ac ymchwil ystadegol. Mae hyn yn golygu y gallwn wella ein gwefannau i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi.

16. Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu chi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi pan fyddwch yn edrych ar ein gwefan a hefyd yn ein galluogi i wella ein gwefan. Am wybodaeth fanwl ynglŷn â’r cwcis rydym yn eu defnyddio a’u dibenion, gweler ein polisi cwcis.

17. Gwasanaethau trydydd parti

Gall rhai rhannau o’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg ddefnyddio gwasanaethau trydydd parti, gan gynnwys Twitter, Facebook, Microsoft O365, Outlook a Google+ fel ffordd i'ch galluogi i rannu cynnwys. Mae’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn defnyddio Mailchimp i ddosbarthu rhai o'i chylchlythyrau. Gweler mwy o fanylion am ein defnydd trydydd parti.

18. Dolenni

O bryd i’w gilydd, gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chysylltiadau eraill. Os ydych yn dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, cofiwch fod gan y gwefannau hyn ac unrhyw wasanaethau a allai fod ar gael arnynt, eu hysbysiadau preifatrwydd eu hunain, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb na rhwymedigaeth am y polisïau hyn nac am unrhyw ddata personol a allai gael ei gasglu drwy'r gwefannau neu'r gwasanaethau hyn. Gallwch fwrw golwg ar y polisïau cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn neu ddefnyddio'r gwasanaethau hyn.