Available Translations:

Geirfa Acronymau

 

AABArolwg Adar sy’n Bridio
ACAArdal Cadwraeth Arbennig 
ACPMAdwaith Cadwynol Polymeras Meintiol
ADdArsylwi'r Ddaear
AGAArdal Gwarchodaeth Arbennig
AGBCGEArolwg Gloӱnnod Byw Cefn Gwlad Ehangach
AHNEArdal o Harddwch Naturiol Eithriadol
APDUArsyllfa Pridd y DU
ASBAsiantaeth Safonau Bwyd
CACCyfrifiad Adar Cyffredin
CCCyfeirnod y Cwsmer
CCALlCanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol
CCBCanolfan Cofnodion Biolegol
CCLlCanolfannau Cofnodion Lleol
CEHCanolfan Ecoleg a Hydroleg
CFfDCyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
CMGBCynllun Monitro Gloӱnnod Byw
CMGBDUCynllun Monitro Gloӱnnod Byw y DU
CMPCCynllun Monitro Planhigion Cenedlaethol
CNCCyfoeth Naturiol Cymru
CSNATCynhyrchiant Sylfaenol Net Ar y Tir
CWThACell Wyddonol a Thechnegol Arbenigol
CYDUCyngor Ymchwil y DU
DADeddf Amgylchedd
DCDŵr Cymru
DEFRAAdran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
DLlCDDeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
DNAaDNA Amgylcheddol
DPDeuffenyl Polyclorinedig
FERAGwyddoniaeth FERA Cyfyngedig; yr hen Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd - menter wedi ei chyd-berchnogi gan Capita a DEFRA. 
FfAADUFframwaith Arsylwi Amgylcheddol y DU
FfMANFframwaith Monitro Adnoddau Naturiol
FUWUndeb Amaethwyr Cymru
GCGMAGrŵp Cynghori Gwyddonol Mewn Argyfwng
GDCGorchymyn Diogelu Coed
GNGGwarchodfa Natur Genedlaethol
HAAHydrocarbon Aromatig Amlgylchredol
HEDHawliau Eiddo Deallusol
HGHeneb Gofrestredig 
HNVFfermio sydd o werth mawr i natur
HTCHawliau Tramwy Cyhoeddus
JNCCCydbwyllgor Cadwraeth Natur
LidarCanfod Golau ac Amrediad - dull arolygu sy'n mesur y pellter gyda golau sganio laser 
LlCLlywodraeth Cymru
LlEADULlygryddion Ewtroffigedd ag Asideiddio'r DU
MANMonitro Adnoddau Naturiol
MLlGNMynegai Llystyfiant Gwahaniaeth Normaleiddio
MoDdMemorandwm o Ddealltwriaeth 
NAHNodwedd Amgylcheddol Hanesyddol
Natura 2000Rhwydwaith Ewropeaidd o safleoedd dynodedig {o dan Gyfarwyddeb Adar a'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd}
NFU (Cymru)Undeb Amaethwyr Cenedlaethol (Cymru)
NTGNwyon Tŷ Gwydr
OGLTrwydded Llywodraeth Agored
PBPrifysgol Bangor
PRhNHPanel Rhyngwladol ar gyfer Newid Hinsawdd
RAMSAR [safle]Ardal o wlypdir wedi ei dynodi oherwydd ei gwerth cadwriaethol o dan Gonfensiwn UNESCO 1971 ar Bwysigrwydd Rhyngwladol Gwlypdiroedd.
NBN AtlasRhwydwaith Bioamrywiaeth Genedlaethol
RhCGRhestr Coedwigaeth Genedlaethol
RhDGRhaglen Datblygu Gwledig 
RhEGRhywogaethau Estron Goresgynnol
RhGMYRhaglen Genedlaethol Monitro Ystlumod
RhLlMOGRhwydwaith Llygrwyr Micro Organig Gwenwynig
RhMDYRhwydwaith Monitro Digwyddiadau Ymbelydrol
RhMGGRhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir 
RhTGARhwydwaith Trefol a Gwledig Awtomatig
SASefydliadau Anllywodraethol
SDdGASafle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
SoNaRRAdroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol
SYGSwyddfa Ystadegau Gwladol
TWE Taliadau am Wasanaethau Ecosystem
UCUwch-swyddog Cyfrifol
UEUndeb Ewropeaidd
YBAYmddiriedolaeth Brydeinig Adaryddiaeth