Available Translations:

Geirfa Acronymau

Acronym Cymraeg

Disgrifiad Cymraeg

Acronym Saesneg

Disgrifiad Saesneg

AA

Asiantaeth yr Amgylchedd

EA

Environment Agency

AAB

Arolwg Adar sy’n Bridio

BBS

Breeding Bird Survey

AAC

Asesiad Adnoddau Coedwig

FRA

Forest Resources Assessment

AAC

Awdurdod Afonydd Cenedlaethol

NRA

National Rivers Authority

ABB

Arolwg Busnes Blynyddol

ABS

Annual Business Survey

ABFfL

Asid Brasterog sy'n deillio o Ffosffolipidau

PLFAs

Phospholipid-derived fatty acids

ACA

Ardal Cadwraeth Arbennig

SAC

Special Areas of Conservation

ACB

Asesiad Cylch Bywyd

LCA

Life Cycle Assessment

ACG

Arolwg Cefn Gwlad

CS

Countryside Survey

ACP-AGEG

Adwaith Cadwynol Polymeras - Annatureiddio Graddiant Electrofforesis Gel

PCR-DGGE

Polymerase Chain Reaction - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

ACPM

Adwaith Cadwynol Polymeras Meintiol

qPCR

quantitative Polymerase Chain Reaction

AD

Anwedd-drydarthiad

ET

Evapotranspiration

ADd

Ardal Ddifreintiedig

DA

Disadvantaged Area

ADd

Arsylwi'r Ddaear

EO

Earth Observation

ADdD

Ardal Ddifreintiedig Difrifol

SDA

Severely Disadvantaged Area

ADP

Arolwg Daearegol Prydeinig

BGS

British Geological Survey

Adwaith Cadwynol Polymeras (APC)

Defnyddir i fwynhau darn targeol o DNA, gan gynhyrchu llawer o gopïau o'r dilyniant DNA penodol hwnnw.

Polymerase chain reaction (PCR)

Used to amplify a targeted piece of DNA, generating many copies of that particular DNA sequence.

AG

Allyriadau Gronynnol

PE

Particulate Emissions

AGA

Ardal Gwarchodaeth Arbennig

SPA

Special Protection Area

AGBCGE

Arolwg Gloӱnnod Byw Cefn Gwlad Ehangach

WCBS

Wider Countryside Butterfly Survey

AHAAC

Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru

WORS

Wales Outdoor Recreation Survey

AHNE

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

AONB

Areas of Outstanding Natural Beauty

AIAP

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

APHA

Animal and Plant Health Agency

ALlFf

Ardal Llai Ffafriol

LFA

Less Favoured Area

aNDT

Newid Defnydd Tir Anuniongyrchol

iLUC

Indirect Land Usage Change

AOE

Aerosol Organig Eilradd

SOA

Secondary Organic Aerosol

APB

Arolwg Poblogaeth Blynyddol

APS

Annual Population Survey

APC

Awdurdod Parc Cenedlaethol

NPA

National Park Authority

APDU

Arsyllfa Pridd y DU

UKSO

UK Soil Observatory

ARNHDU

Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU

UKCCRA

UK Climate Change Risk Assessment

ASB

Asiantaeth Safonau Bwyd

FSA

Food Standards Agency

AT

Adran Trafnidiaeth

DfT

Department for Transport

BBHA

Blynyddoedd Bywyd wedi'u Haddasu o Ansawdd

QALYs

Quality-Adjusted Life Years

BEIA

Biodanwydd Effaith Isel Anuniongyrchol

LIIB

Low Indirect Impact Biofuel

BGNA

Byw gyda Newid Amgylcheddol

LWEC

Living with Environmental Change

CAA

Cynlluniau Amaeth-amgylcheddol

AES

Agri-environmental schemes

CAC

Cyfrifiad Adar Cyffredin

CBC

Common Birds Census

CAC ARNDHU

Cynllun Addasu Cenedlaethol Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU

UKCCRA NAP

UK Climate Change Risk Assessment National Adaptation Plan

CAMA

Canolfan Astudiaethau Morol ac Arfordirol

CMACS

Centre for Marine and Coastal Studies

CBCN

Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur

JNCC

Joint Nature Conservation Committee

CC

Comisiwn Coedwigaeth

FC

Forestry Commission

CCALl

Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol

LERC

Local Environmental Record Centre

CCB

Canolfan Cofnodion Biolegol

BRC

Biological Records Centre

CCB

Coedwigaeth Cylchdro Byr

SRF

Short Rotation Forestry

CCC

Cnewyllynau Cyddwysiad Cwmwl

CCN

Cloud Condensation Nuclei

CCC

Cynllun Cofnodi Cenedlaethol

NRS

National Recording Scheme

CCC

Cod Carbon Coetiroedd

WCC

Woodland Carbon Code

CCG

Creu Coetir Glastir

GWC

Glastir woodland creation

CCGC

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

CCW

Countryside Council for Wales

CCLl

Canolfannau Cofnodion Lleol

LRC

Local Record Centre

CCN

Cyfrifeg Cyfalaf Naturiol

NCA

Natural Capital Accounting

CCNB

Cynhyrchiant Cynradd Net Blynyddol

ANPP

Annual Net Primary Productivity

CCNB

Cynnyrch Coedwig nad yw'n Bren

NTFP

Non-timber Forest Product

CDCDU

Cydffederasiwn Diwydiannau Coetir y DU

Confor

UK Confederation of Forest Industries

CDdEB

Cronfa Ddata Eiddo Buddsoddi

IPD

Investment Property Databank

CDG

Cynnyrch Domestig Gros

GDP

Gross Domestic Product

CEH

Canolfan Ecoleg a Hydroleg

CEH

Centre for Ecology & Hydrology [now UKCEH]

CFC

Cynllun Ffermio Cynaliadwy

SFS

Sustainable Farm Scheme

CFfCUNH

Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

CFfD

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

WFD

Water Framework Directive

CFPI

Cymdeithas Fotaneg Prydain ac Iwerddon

BSBI

Botanical Society of Britain and Ireland

CGF

Cymdeithas Goedwigaeth Frenhinol

RFS

Royal Forestry Society

CGP

Coedwigaeth Gorchudd Parhaol

CCF

Continuous Cover Forestry

CH

Coetir Hynafol

AW

Ancient Woodland

CH4

Methan

CH4

Methane

CHLlN

Coetir Hynafol a Lled-Naturiol

ASNW

Ancient Semi Natural Woodland

CiG

Coetiroedd i Gymru

WfW

Woodlands for Wales

CLlG

Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff

WID

Waste Incineration Directive

CMGB

Cynllun Monitro Gloӱnnod Byw

BMS

Butterfly Monitoring Scheme

CMGBDU

Cynllun Monitro Gloӱnnod Byw y DU

UKBMS

UK Butterfly Monitoring Scheme

CMGT

Coetiroedd mewn ac o gwmpas Trefi

WIAT

Woodlands In and Around Towns

CMPC

Cynllun Monitro Planhigion Cenedlaethol

NPMS

National Plant Monitoring Scheme

CMPDU

Cynllun Monitro Peillwyr y DU

PoMS

UK Pollinator Monitoring Scheme

CMRA

Cytundeb Masnach Rydd Amlmochrog

MFTA

Multilateral Free Trade Agreement

CNC

Cyfoeth Naturiol Cymru

NRW

Natural Resources Wales

COA

Cyfansoddyn Organig Anweddol

VOC

Volatile Organic Compound

COAB

Cyfansoddyn Organig Anweddol Biogenig

BVOC

Biogenic Volatile Organic Compound

CODd

Carbon Organig wedi'i Ddiddymu

DOC

Dissolved Organic Carbon. See also DOM, SOC, SOM & POC.

COP

Carbon Organig Pridd

SOC

Soil Organic Carbon. See also DOC, DOM, SOM & POC

CPhC

Gwres a Phŵer Cyfun

CHP

Combined Heat and Power

CPP

Cynhyrchion Pren wedi'u Peiriannu

EWP

Engineered Wood Products

CRD

Cynllun Rheolaeth Cynaliadwy

SMS

Sustainable Management Scheme

CRhAM

Cyngor Rhyngwladol Archwilio'r Môr

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

CRhET

Cymdeithas Ryngwladol Ecoleg Tirwedd

IALE

International Association for Landscape Ecology

CSC

Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd

FSC

Forest Stewardship Council

CSNAT

Cynhyrchiant Sylfaenol Net Ar y Tir

AGNPP

Above Ground Net Primary Productivity

CU

Cenhedloedd Unedig

UN

United Nations

CWD

Colled Wrth Danio

LOI

Loss On Ignition

CWThA

Cell Wyddonol a Thechnegol Arbenigol

STAC

Scientific Technical Advisory Cell

CYAN

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol

NERC

Natural Environment Research Council

CYDU

Cyngor Ymchwil y DU

RCUK

Research Councils UK

Cyf. Pers.

Cyfathrebu Personol

Pers Comms.

Personal communication – unpublished

CYGDA

Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu

CIRIA

Construction Industry Research and Information Association

DA

Deddf Amgylchedd

EA

Environment Act

Dangosyddion MSC

Dangosyddion Monitro Safonau Cyffredin

CSM indicators

Common Standards Monitoring indicators

DC

Dŵr Cymru

DCWW

Dŵr Cymru Welsh Water

DCLlC

Dangosyddion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

WGNI

Welsh Government National Indicators

DCUSAM

Cyfeiriadur y Deyrnas Unedig o Systemau Arsylwi Morol

UKDMOS

United Kingdom Directory of Marine Observing Systems

DDH

Dirywiad Derw Hirbarhaol

COD

Chronic Oak Decline

DDLl

Dirywiad Derw Llym

AOD

Acute Oak Decline

DDS

Dosbarthiadau Diwydiannol Safonol

SIC

Standard Industrial Classifications

DEFRA

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

DEFRA

Department for Environment, Food & Rural Affairs

DHG

Dynameg Hylif Gyfrifiadol

CFD

Computational Fluid Dynamics

DLlCD

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

WFG

Well-being of Future Generations Act

DMG

Dadansoddiad Maint Gronynnau

PSA

Particle Size Analysis

DNAa

DNA Amgylcheddol

eDNA

Environmental DNA

DODd

Deunydd Organig wedi'i Ddiddymu

DOM

Dissolved Organic Matter. See also DOC, SOC, SOM & POC.

DOP

Deunydd Organig Pridd

SOM

Soil Organic Matter. See also DOC, DOM, SOC & POC.

DP

Deuffenyl Polyclorinedig

PCBs

Polychlorinated Biphenyls

DRhC

Dull Rheoli Coedwig

FMA

Forest Management Approach

DRhCWE

Dosbarthiad Rhyngwladol Cyffredin o Wasanaethau Ecosystem

CICES

Common International Classification of Ecosystem Services

DRLl

Dalgylch Risg Llifogydd

FRC

Flood Risk Catchment

DSE

Dosbarthiad Safle Ecolegol

ESC

Ecological Site Classification

DTA

Dosbarthiad Tir Amaethyddol

ALC

Agricultural Land Classification

DTNDTCh

Defnydd Tir, Newid Defnydd Tir a Choedwigaeth

LULUCF

Land Use, Land Use Change and Forestry

EC

Egwyddor Cynaliadwyedd

SP

Sustainability Principle

EFORWOOD

Asesiad Effaith Cynaliadwyedd o'r Gadwyn Pren-Goedwigaeth

EFORWOOD

Sustainability Impact Assessment of the Forestry-Wood Chain

EMEP4UK

Rhaglen Monitro a Gwerthuso Ewropeaidd, Model Unedig ar gyfer y DU

EMEP4UK

European Monitoring and Evaluation Program Unified Model for the UK

ERAMMP

Rhaglen Monitro a Modelu Materion Gwledig a’r Amgylchedd

ERAMMP

Environment and Rural Affairs Monitoring & Modelling Programme

FACESMAP

Newid Perchnogaeth ar Tir Coedwig yn Ewrop: Arwyddocâd ar gyfer Rheolaeth a Pholisi

FACESMAP

Forest Land Ownership Change in Europe: Significance for Management and Policy

FfAADU

Fframwaith Arsylwi Amgylcheddol y DU

UKEOF

UK Environmental Observation Framework

FfMAN

Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol

NRMF

Natural Resources Monitoring Framework

GAAA

Grŵp Arbenigwyr ar Ansawdd Aer

AQEG

Air Quality Expert Group

GCEC

Grŵp Cynghori Ehangu Coetir

WEAG

Woodland Expansion Advisory Group

GCGMA

Grŵp Cynghori Gwyddonol Mewn Argyfwng

SAGE

Scientific Advisory Group for Emergencies

GDC

Gorchymyn Diogelu Coed

TPO

Tree Preservation Order

GDCN

Galluogi Dull Cyfalaf Naturiol

ENCA

Enabling a Natural Capital Approach

GE

Gwasanaeth Ecosystem

ES

Ecosystem Service

GEP

Gastroenteritis Parasitig

PGE

Parasitic gastroenteritis

GGAGD

Adran Gwledig a Gwyddoniaeth Amglycheddol a Gwasanaethau Dadansoddol Llywodraeth Yr Alban

RESAS

Scottish Government Rural and Environment Science and Analytical Services Division

GGC

Grant Gwella Coetir

WIG

Woodland Improvement Grant

GGPhN

Gweithio gyda Phrosesau Naturiol

WWNP

Working with Natural Processes

GIG

Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol

NHS

National Health Service

GNG

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

NNR

National Nature Reserves

GOMIC

Godro Organig a Mewnbwn Isel Cynaliadwy

SOLID

Sustainable Organic and Low Input Dairying

GPGEFf

Grym gyriadol - Pwysedd - Gwladwriaeth - Effaith - Fframwaith ymateb

DPSIR

Driving force – Pressure – State – Impact – Response framework 

GPN

Gwerth Presennol Net 

NPV

Net Present Value

Gwytnwch

[Sefydlogrwydd Ecolegol] Gwytnwch

Resilience

[Ecological] Resilience - the capacity of ecosystems to deal with disturbances whilst retaining their ability to deliver services and benefits now and in the future (Natural Resources Wales SoNaRR Report,  2016).

GYG

Gwerth Ychwanegol Gros

GVA

Gross Value Added

HAA

Hydrocarbon Aromatig Amlgylchredol

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

Hectad

Uned arwynebedd tir, 10km wrth 10km (h.y., can cilomedr sgwâr), a ddefnyddir i asesu pa mor eang y mae anifeiliaid neu blanhigion penodol wedi'u gwasgaru.

Hectad

A unit of land area, 10km by 10km (ie, one hundred square kilometres), used for assessing how widely distributed particular animals or plants are.

HG

Heneb Gofrestredig

SAM

Scheduled Ancient Monument

HTC

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

PROW

Public Right of Way

Hydredol

Ymchwil neu ddata sy'n defnyddio

Longitudinal

Research or data involving information about a subject gathered over a long period of time

HyNDT

Newid Defnydd Tir Hydrolegol

HYLUC

Hydrological Land Use Change

IBA

Is-bwyllgor Addasiad

ASC

Adaptation sub-committee

K

Potasiwm

K

Potassium

Lidar

Canfod Golau ac Amrediad - dull arolygu sy'n mesur y pellter i darged gyda golau laser sy'n sganio i greu map 3D o le neu wrthrych

Lidar

Light Detection And Ranging - a surveying method that measures distance to a target with a scanning laser light to create a 3D map of a place or object

LlC

Llywodraeth Cymru

WG

Welsh Government

LlEADU

Llygryddion Ewtroffigedd ag Asideiddio'r DU

UKEAP

UK Eutrophying and Acidifying Pollutants

Locws

Lleoliad penodol dilyniant genyn neu DNA ar gromosom

Locus.

The specific location of a gene or DNA sequence on a chromosome.

MAD

Mynegai Arwynebedd Dail

LAI

Leaf Area Index

MAN

Monitro Adnoddau Naturiol

NRM

Natural Resources Monitoring

MDBH

Modelau Deiliadaeth Bayesaidd Hierarchaidd

HBOM

Hierarchical Bayesian Occupancy Models

MDD

Model Drychiad Digidol

DEM

Digital Elevation Model

Mg

Magnesiwm

Mg

Magnesium

MG

Mater Gronynnol

PM

Particulate Matter

MG10

Mater Gronynnol - llai na 10 micrometr mewn diamedr

PM10

Particulate Matter - less than 10 micrometres in diameter

MG2.5

Mater Gronynnol - llai na 2.5 micrometr mewn diamedr

PM2.5

Particulate Matter - less than 2.5 micrometres in diameter

MLlGN

Mynegai Llystyfiant Gwahaniaeth Normaleiddio

NDVI

Normalised Difference Vegetation Index

MRhG

Mynydd, Rhostir a Gweundir

MMH

Mountain, Moor and Heath

MSG

Model sy'n seiliedig ar gyfrwng

ABM

Agent Based Model

MSU

Model sy'n seiliedig ar unigolyn

IBM

Individual Based Model

MTN

Model Tirwedd Niwtral

NLM

Neutral Landscape Model

MYA

Monitro'r Ymgysylltiad â'r Amgylchedd

MENE

Monitor of Engagement with the Natural Environment

N

Nitrogen

N

Nitrogen

N2O

Ocsid Nitraidd

N2O

Nitrous Oxide

NAH

Nodwedd Amgylcheddol Hanesyddol

HEF

Historic Environment Feature

Natura 2000

Rhwydwaith Ewropeaidd o safleoedd dynodedig {o dan Gyfarwyddeb Adar a'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd}

Natura 2000

European network of protected sites {under the Birds Directive and the Habitats Directive}

NDTGT

Newidiadau Defnydd Tir a Gorchudd Tir

LULCC

Land-Uses and Land-Cover Changes

NFU

Undeb Amaethwyr Cenedlaethol

NFU

National Farmers Union

NH3

Amonia

NH3

Ammonia

NO

Ocsid Nitrig

NO

Nitric Oxide

NO2

Nitrogen Deuocsid

NO2

Nitrogen Dioxide

NPK

Gwrthaith (Nitrogen, Ffosfforws, Potasiwm)

NPK

Fertiliser (Nitrogen, Phosphorus, Potassium)

NTG

Nwyon Tŷ Gwydr

GHG

Greenhouse Gases

O2

Ocsigen

O2

Oxygen

O3

Osôn / Triocsigen

O3

Ozone / Trioxygen

OGL

Trwydded Llywodraeth Agored

OGL

Open Government Licence

ORVal

Prisiad Adloniant Awyr Agored [offeryn modelu]

ORVal

Outdoor Recreation Valuation [modelling tool]

P

Ffosfforws

P

Phosphorus

PAN

Polisi Adnoddau Naturiol

NRP

Natural Resources Policy

PCB

Potensial Cynhesu Byd-eang

GWP

Global Warming Potentials

PID

Parodrwydd i Dalu

WTP

Willingness to Pay

PIDd

Parodrwydd i Dderbyn

WTA

Willingness to Accept

PILlAE

Peryglon Iechyd  Llygredd Aer yn Ewrop

HRAPIE

Health Risks of Air Pollution in Europe

POG

Carbon Organig Gronynnol

POC

Particulate Organic Carbon

PRhNH

 Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

RAMSAR [safle]

Ardal o wlypdir wedi ei dynodi oherwydd ei gwerth cadwriaethol o dan Gonfensiwn UNESCO 1971 ar Bwysigrwydd Rhyngwladol Gwlypdiroedd.

RAMSAR [site]

A wetland area designated for its conservation value under the 1971 UNESCO Convention on Wetlands of International Importance.

RANG

Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

SMNR

Sustainable Management of Natural Resources

RhAACDU

Rhestr Allyriadau Atmosfferig Cenedlaethol y DU

NAEI

UK National Atmospheric Emissions Inventory

RhACU-CMCB

Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig - Canolfan Monitro Cadwraeth y Byd

UNEP-WCMC

United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre

RHBC

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol

NBN Atlas

National Biodiversity Network

RhBG

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Genedlaethol

NBN

National Biodiversity Network

RhCC

Rhif Cyfeirnod y Cwsmer

CRN

Customer Reference Number

RhCG

Rhestr Coedwigaeth Genedlaethol

NFI

National Forest Inventory

RhCP

Rheoli Carbon Pridd

SCM

Soil Carbon Management

RhDG

Rhaglen Datblygu Gwledig

RDP

Rural Development Programme/Plan

RhEG

Rhywogaethau Estron Goresgynnol

INNS

Invasive and Non-Native Species

RhEY

Rhywogaethau Estron Ymledol

INNS

Invasive and Non-Native Species

RhGMY

Rhaglen Genedlaethol Monitro Ystlumod

NBMP

National Bat Monitoring Programme

RhHDU

Rhagamcanion Hinsawdd y DU

UKCP

UK Climate Projections

RhHR

Rhaglen Hydrolegol Ryngwladol

IHP

International Hydrological Programme

RhLlMOG

Rhwydwaith Llygrwyr Micro Organig Gwenwynig

TOMP

Toxic Organic Micro Pollutants  Network

RhLlN

Rheoli Llifogydd yn Naturiol

NFM

Natural Flood Management

RhMDY

Rhwydwaith Monitro Digwyddiadau Ymbelydrol

RIMNET

Radioactive Incident Monitoring Network

RhMGG

Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir

GMEP

Glastir Monitoring & Evaluation Programme

RhMP

Rheoli Maetholion Pridd

SNM

Soil Nutrient Management

RhMTMG

Rhaglen Monitro Tystiolaeth Moroedd Glân

CSEMP

Clean Seas Evidence Monitoring Programme

RhTGA

Rhwydwaith Trefol a Gwledig Awtomatig

AURN

Automatic Urban and Rural Network

RhTM

Rhyngweithiadau rhwng Tir a Môr

LSI

Land Sea Interactions

RSPB

Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

RSPB

Royal Society for the Protection of Birds

RTG

Reoli Tir yn Gynaliadwy

SLM

Sustainable Land Management

SA

Sefydliadau Anllywodraethol

NGO

Non-Governmental Organisations

SBA

Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

SCA

System Cyfrifeg Amgylcheddol

SEEA

System of Environmental Accounting

SCC

System Cyfrifon Cenedlaethol

SNA

System of National Accounts

SCDE

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

SCDU

Safon Coedwigaeth y DU

UKFS

UK Forestry Standard

SCE

Sefydliad Coetir Ewropeaidd

EFI

European Forest Institute

SCHA

Safle Coetir Hynafol Anhysbys

AWSU

Ancient Woodland Site of Unknown Category

SCHAdf

Safleoedd Coetir Hynafol a Adferwyd

RAWS

Restored Ancient Woodland Sites

SCHCA

Safleoedd Coetir Hynafol Cynhenid a Adferwyd

RNWAS

Restored Native Woodland on Ancient Sites

SDdGA

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

SSSI

Site of Special Scientific Interest

SEACAMS

Ehangu Sectorau Arfordirol a Morol Cymwysedig mewn Dull Cynaliadwy

SEACAMS

Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors

SEDC

Sefydliad Ecoleg Dŵr Croyw

IFE

Institute of Freshwater Ecology

SGDd

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

GIS

Geographic Information Systems

SGEI

Systemau Goedwriaethol Effaith Isel

LISS

Low Impact Silvicultural Systems

SIB

Sefydliad Iechyd y  Byd

WHO

World Health Organization

SIMWOOD

Symud Pren yn Arloesol a Chynaliadwy

SIMWOOD

Sustainable Innovative Mobilisation of Wood

SO

Sylffwr Ocsid

SO

Sulfur Oxide

SO2

Sylffwr Deuocsid

SO2

Sulfur Dioxide

SoNaRR

Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol

SoNaRR

State of Natural Resources Reports

SRhMFf

Safonau Rhyngwladol ar gyfer Mesurau Ffytoiechydol

ISPM

International Standards For Phytosanitary Measures

SSCDU

Safon Sicrwydd Coetir y DU

UKWAS

UK Woodland Assurance Standard

SYG

Swyddfa Ystadegau Gwladol

ONS

Office for National Statistics

TAEP

Sefydliad Tir, Amgylchedd, Economeg a Pholisi

LEEP

Land, Environment, Economics and Policy Institute

TNC

Taliadau am Nwyddau Cyhoeddus

PPG

Payments for public goods

TWE

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem

PAYES

Payments for ecosystem services - see PES

TWE

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem

PES

Payments for Ecosystem Services

TWECOED

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem (Coedwigoedd er dŵr)

PESFOR

Payments for Ecosystem Services (Forests for water)

Tŵr Fflwcs

Mae tyrrau fflwcs yn cael eu defnyddio i fesur faint o garbon sy’n cael ei storio mewn mawn cyflwr gwael o’i gymharu â mawn mewn cyflwr da.

Flux tower

An apparatus for measuring gases. Flux towers measure how much carbon is retained in poor condition peat compared with restored or good condition peat.

UAC

Undeb Amaethwyr Cymru

FUW

Farmers' Union of Wales

UC

Uwch-swyddog Cyfrifol

SRO

Senior Responsible Officer

UE

Undeb Ewropeaidd

EU

European Union

UKCEH

Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU

UKCEH

UK Centre for Ecology & Hydrology

UNESCO

Sefydliad Addysg, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URhCYC

Undeb Rhyngwladol y Cyrff Ymchwil Coedwigoedd

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations 

UTW

Uned Tacsonomeg Weithredol

OTU

Operational Taxonomic Unit

WMN

Ffermio sydd o Werth Mawr i Natur

HNV

High Nature Value [farmland]

YAB

Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Brydeinig

BTO

British Trust for Ornithology

YG

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

NT

National Trust

YGG

Ystâg Goedwig Gyhoeddus

PFE

Public forest estate

YGLlC

Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru

WGWE

Welsh Government Woodland Estate

YWTB

Ymgyrch Wyddonol Tymor Byr

STSM

Short Term Scientific Mission

YYD

Ymdeithiwr y Derw

OPM

Oak processionary moth