Available translations: English

Uchafbwyntiau diweddaraf ERAMMP...


Hysbysu, Monitro a Gwerthuso Rheoli Tir yn Gynaliadwy

Mae amgylchedd Cymru yn cefnogi sectorau economaidd arwyddocaol gan gynnwys amaethyddiaeth, pysgodfeydd, twristiaeth a choedwigaeth ac mae’n bwysig i feysydd polisi eraill gan gynnwys iechyd a llesiant, ynni a seilwaith. Er mwyn datblygu polisïau sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ac i werthuso gweithrediad y rhaglen, mae’n ofynnol bod gan Lywodraeth Cymru Raglen gadarn ar gyfer Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig.

Mae Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) yn datblygu dealltwriaeth o Reoli Tir yn Gynaliadwy (SLM) yn achos tirwedd Cymru drwy hyrwyddo cydweithio â chonsortiwm o bartneriaid sy’n cynnig eu harbenigedd gorau a gweithgareddau parhaus ar draws y gymuned monitro a modelu.

17

Partneriaid y rhaglen

92

Adroddiadau cyhoeddedig

300

Sgwariau arolwg maes gwaelodlin

22

IMP rhediadau model

Darpariaeth Monitro, Modelu a Thystiolaeth 

Mae ERAMMP yn cynyddu hyder yn ein sylfaen tystiolaeth i gefnogi llesiant cynaliadwy cenedlaethau’r dyfodol drwy gyflwyno rhaglen integredig o fonitro a modelu. 

Wrth gasglu data o bob rhan o dirwedd Cymru a defnyddio modelau i gyrchu newid ac effaith yn y dyfodol, wrth ddarparu'r dystiolaeth a’r ddealltwriaeth mae eu hangen ar Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu polisïau effeithiol sy’n datblygu gwydnwch cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.  

Nod y rhaglen yw darparu tystiolaeth ac arbenigedd sy’n hanfodol o ran busnes drwy dair cydran ryngberthynol, sef Monitro (Arolwg Maes Cenedlaethol), Modelu (Llwyfan Modelu Integredig) a darpariaeth Tystiolaeth a chyngor arbenigol. 

Image
Lighthouse

Themâu Trawsbynciol

Drwy Fonitro, Modelu a Darparu Tystiolaeth, mae ERAMMP yn cynnwys amrywiaeth eang o themâu amgylcheddol a chymdeithasol. 

Rhagor o wybodaeth am:  

 • Dŵr 
 • Bioamrywiaeth 
 • Aer  
 • Coetiroedd 
 • Nwy Tŷ Gwydr 
 • Pridd a Mawn 
 • Treftadaeth Ddiwylliannol 
 • Tirwedd 
 • Adloniant a Mynediad 
 • Rhyngwyneb rhwng y tir a’r môr  
 • Archwilio'r themâu trawsbynciol 

Partneriaid y Rhaglen

Mae ERAMMP yn gynllun arloesol i ddatblygu dyfodol cynaliadwy i Gymru. Dan arweiniad Canolfan Ecoleg a Hydroleg y Deyrnas Unedig (UKCEH) ar ran Llywodraeth Cymru, gan gyfuno consortiwm mawr o bartneriaid eraill i sicrhau bod gan y rhaglen uchelgeisiol hon yr arbenigedd cywir ac sy’n manteisio i’r eithaf ar y gweithgareddau presennol o bob rhan o’r gymuned monitro a modelu. 

Mae’r Partneriaid Rhaglen hyn yn cynnwys: