Available translations: Cymraeg

English Acronym

English Description

Welsh Acronym

Welsh Description

ABM

Agent Based Model

MSG

Model sy'n seiliedig ar gyfrwng

ABS

Annual Business Survey

ABB

Arolwg Busnes Blynyddol

AES

Agri-environmental schemes

CAA

Cynlluniau Amaeth-amgylcheddol

AGNPP

Above Ground Net Primary Productivity

CSNAT

Cynhyrchiant Sylfaenol Net Ar y Tir

ALC

Agricultural Land Classification

DTA

Dosbarthiad Tir Amaethyddol

ANPP

Annual Net Primary Productivity

CCNB

Cynhyrchiant Cynradd Net Blynyddol

AOD

Acute Oak Decline

DDLl

Dirywiad Derw Llym

AONB

Areas of Outstanding Natural Beauty

AHNE

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

APHA

Animal and Plant Health Agency

AIAP

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

APS

Annual Population Survey

APB

Arolwg Poblogaeth Blynyddol

AQEG

Air Quality Expert Group

GAAA

Grŵp Arbenigwyr ar Ansawdd Aer

ASC

Adaptation sub-committee

IBA

Is-bwyllgor Addasiad

ASNW

Ancient Semi Natural Woodland

CHLlN

Coetir Hynafol a Lled-Naturiol

AURN

Automatic Urban and Rural Network

RhTGA

Rhwydwaith Trefol a Gwledig Awtomatig

AW

Ancient Woodland

CH

Coetir Hynafol

AWSU

Ancient Woodland Site of Unknown Category

SCHA

Safle Coetir Hynafol Anhysbys

BBS

Breeding Bird Survey

AAB

Arolwg Adar sy’n Bridio

BGS

British Geological Survey

ADP

Arolwg Daearegol Prydeinig

BMS

Butterfly Monitoring Scheme

CMGB

Cynllun Monitro Gloӱnnod Byw

BRC

Biological Records Centre

CCB

Canolfan Cofnodion Biolegol

BSBI

Botanical Society of Britain and Ireland

CFPI

Cymdeithas Fotaneg Prydain ac Iwerddon

BTO

British Trust for Ornithology

YAB

Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Brydeinig

BVOC

Biogenic Volatile Organic Compound

COAB

Cyfansoddyn Organig Anweddol Biogenig

CBC

Common Birds Census

CAC

Cyfrifiad Adar Cyffredin

CCF

Continuous Cover Forestry

CGP

Coedwigaeth Gorchudd Parhaol

CCN

Cloud Condensation Nuclei

CCC

Cnewyllynau Cyddwysiad Cwmwl

CCW

Countryside Council for Wales

CCGC

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

CEH

Centre for Ecology & Hydrology [now UKCEH]

CEH

Canolfan Ecoleg a Hydroleg

CFD

Computational Fluid Dynamics

DHG

Dynameg Hylif Gyfrifiadol

CH4

Methane

CH4

Methan

CHP

Combined Heat and Power

CPhC

Gwres a Phŵer Cyfun

CICES

Common International Classification of Ecosystem Services

DRhCWE

Dosbarthiad Rhyngwladol Cyffredin o Wasanaethau Ecosystem

CIRIA

Construction Industry Research and Information Association

CYGDA

Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu

CMACS

Centre for Marine and Coastal Studies

CAMA

Canolfan Astudiaethau Morol ac Arfordirol

COD

Chronic Oak Decline

DDH

Dirywiad Derw Hirbarhaol

Confor

UK Confederation of Forest Industries

CDCDU

Cydffederasiwn Diwydiannau Coetir y DU

CRN

Customer Reference Number

RhCC

Rhif Cyfeirnod y Cwsmer

CS

Countryside Survey

ACG

Arolwg Cefn Gwlad

CSEMP

Clean Seas Evidence Monitoring Programme

RhMTMG

Rhaglen Monitro Tystiolaeth Moroedd Glân

CSM indicators

Common Standards Monitoring indicators

Dangosyddion MSC

Dangosyddion Monitro Safonau Cyffredin

DA

Disadvantaged Area

ADd

Ardal Ddifreintiedig

DCWW

Dŵr Cymru Welsh Water

DC

Dŵr Cymru

DEFRA

Department for Environment, Food & Rural Affairs

DEFRA

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

DEM

Digital Elevation Model

MDD

Model Drychiad Digidol

DfT

Department for Transport

AT

Adran Trafnidiaeth

DOC

Dissolved Organic Carbon. See also DOM, SOC, SOM & POC.

CODd

Carbon Organig wedi'i Ddiddymu

DOM

Dissolved Organic Matter. See also DOC, SOC, SOM & POC.

DODd

Deunydd Organig wedi'i Ddiddymu

DPSIR

Driving force – Pressure – State – Impact – Response framework 

GPGEFf

Grym gyriadol - Pwysedd - Gwladwriaeth - Effaith - Fframwaith ymateb

EA

Environment Act

DA

Deddf Amgylchedd

EA

Environment Agency

AA

Asiantaeth yr Amgylchedd

eDNA

Environmental DNA

DNAa

DNA Amgylcheddol

EFI

European Forest Institute

SCE

Sefydliad Coetir Ewropeaidd

EFORWOOD

Sustainability Impact Assessment of the Forestry-Wood Chain

EFORWOOD

Asesiad Effaith Cynaliadwyedd o'r Gadwyn Pren-Goedwigaeth

EMEP4UK

European Monitoring and Evaluation Program Unified Model for the UK

EMEP4UK

Rhaglen Monitro a Gwerthuso Ewropeaidd, Model Unedig ar gyfer y DU

ENCA

Enabling a Natural Capital Approach

GDCN

Galluogi Dull Cyfalaf Naturiol

EO

Earth Observation

ADd

Arsylwi'r Ddaear

ERAMMP

Environment and Rural Affairs Monitoring & Modelling Programme

ERAMMP

Rhaglen Monitro a Modelu Materion Gwledig a’r Amgylchedd

ES

Ecosystem Service

GE

Gwasanaeth Ecosystem

ESC

Ecological Site Classification

DSE

Dosbarthiad Safle Ecolegol

ET

Evapotranspiration

AD

Anwedd-drydarthiad

EU

European Union

UE

Undeb Ewropeaidd

EWP

Engineered Wood Products

CPP

Cynhyrchion Pren wedi'u Peiriannu

FACESMAP

Forest Land Ownership Change in Europe: Significance for Management and Policy

FACESMAP

Newid Perchnogaeth ar Tir Coedwig yn Ewrop: Arwyddocâd ar gyfer Rheolaeth a Pholisi

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

SBA

Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig

FC

Forestry Commission

CC

Comisiwn Coedwigaeth

Flux tower

An apparatus for measuring gases. Flux towers measure how much carbon is retained in poor condition peat compared with restored or good condition peat.

Tŵr Fflwcs

Mae tyrrau fflwcs yn cael eu defnyddio i fesur faint o garbon sy’n cael ei storio mewn mawn cyflwr gwael o’i gymharu â mawn mewn cyflwr da.

FMA

Forest Management Approach

DRhC

Dull Rheoli Coedwig

FRA

Forest Resources Assessment

AAC

Asesiad Adnoddau Coedwig

FRC

Flood Risk Catchment

DRLl

Dalgylch Risg Llifogydd

FSA

Food Standards Agency

ASB

Asiantaeth Safonau Bwyd

FSC

Forest Stewardship Council

CSC

Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd

FUW

Farmers' Union of Wales

UAC

Undeb Amaethwyr Cymru

GDP

Gross Domestic Product

CDG

Cynnyrch Domestig Gros

GHG

Greenhouse Gases

NTG

Nwyon Tŷ Gwydr

GIS

Geographic Information Systems

SGDd

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

GMEP

Glastir Monitoring & Evaluation Programme

RhMGG

Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir

GVA

Gross Value Added

GYG

Gwerth Ychwanegol Gros

GWC

Glastir woodland creation

CCG

Creu Coetir Glastir

GWP

Global Warming Potentials

PCB

Potensial Cynhesu Byd-eang

HBOM

Hierarchical Bayesian Occupancy Models

MDBH

Modelau Deiliadaeth Bayesaidd Hierarchaidd

Hectad

A unit of land area, 10km by 10km (ie, one hundred square kilometres), used for assessing how widely distributed particular animals or plants are.

Hectad

Uned arwynebedd tir, 10km wrth 10km (h.y., can cilomedr sgwâr), a ddefnyddir i asesu pa mor eang y mae anifeiliaid neu blanhigion penodol wedi'u gwasgaru.

HEF

Historic Environment Feature

NAH

Nodwedd Amgylcheddol Hanesyddol

HNV

High Nature Value [farmland]

WMN

Ffermio sydd o Werth Mawr i Natur

HRAPIE

Health Risks of Air Pollution in Europe

PILlAE

Peryglon Iechyd  Llygredd Aer yn Ewrop

HYLUC

Hydrological Land Use Change

HyNDT

Newid Defnydd Tir Hydrolegol

IALE

International Association for Landscape Ecology

CRhET

Cymdeithas Ryngwladol Ecoleg Tirwedd

IBM

Individual Based Model

MSU

Model sy'n seiliedig ar unigolyn

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

CRhAM

Cyngor Rhyngwladol Archwilio'r Môr

IFE

Institute of Freshwater Ecology

SEDC

Sefydliad Ecoleg Dŵr Croyw

IHP

International Hydrological Programme

RhHR

Rhaglen Hydrolegol Ryngwladol

iLUC

Indirect Land Usage Change

aNDT

Newid Defnydd Tir Anuniongyrchol

INNS

Invasive and Non-Native Species

RhEG

Rhywogaethau Estron Goresgynnol

INNS

Invasive and Non-Native Species

RhEY

Rhywogaethau Estron Ymledol

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

PRhNH

 Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd

IPD

Investment Property Databank

CDdEB

Cronfa Ddata Eiddo Buddsoddi

ISPM

International Standards For Phytosanitary Measures

SRhMFf

Safonau Rhyngwladol ar gyfer Mesurau Ffytoiechydol

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations 

URhCYC

Undeb Rhyngwladol y Cyrff Ymchwil Coedwigoedd

JNCC

Joint Nature Conservation Committee

CBCN

Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur

K

Potassium

K

Potasiwm

LAI

Leaf Area Index

MAD

Mynegai Arwynebedd Dail

LCA

Life Cycle Assessment

ACB

Asesiad Cylch Bywyd

LEEP

Land, Environment, Economics and Policy Institute

TAEP

Sefydliad Tir, Amgylchedd, Economeg a Pholisi

LERC

Local Environmental Record Centre

CCALl

Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol

LFA

Less Favoured Area

ALlFf

Ardal Llai Ffafriol

Lidar

Light Detection And Ranging - a surveying method that measures distance to a target with a scanning laser light to create a 3D map of a place or object

Lidar

Canfod Golau ac Amrediad - dull arolygu sy'n mesur y pellter i darged gyda golau laser sy'n sganio i greu map 3D o le neu wrthrych

LIIB

Low Indirect Impact Biofuel

BEIA

Biodanwydd Effaith Isel Anuniongyrchol

LISS

Low Impact Silvicultural Systems

SGEI

Systemau Goedwriaethol Effaith Isel

Locus.

The specific location of a gene or DNA sequence on a chromosome.

Locws

Lleoliad penodol dilyniant genyn neu DNA ar gromosom

LOI

Loss On Ignition

CWD

Colled Wrth Danio

Longitudinal

Research or data involving information about a subject gathered over a long period of time

Hydredol

Ymchwil neu ddata sy'n defnyddio

LRC

Local Record Centre

CCLl

Canolfannau Cofnodion Lleol

LSI

Land Sea Interactions

RhTM

Rhyngweithiadau rhwng Tir a Môr

LULCC

Land-Uses and Land-Cover Changes

NDTGT

Newidiadau Defnydd Tir a Gorchudd Tir

LULUCF

Land Use, Land Use Change and Forestry

DTNDTCh

Defnydd Tir, Newid Defnydd Tir a Choedwigaeth

LWEC

Living with Environmental Change

BGNA

Byw gyda Newid Amgylcheddol

MENE

Monitor of Engagement with the Natural Environment

MYA

Monitro'r Ymgysylltiad â'r Amgylchedd

MFTA

Multilateral Free Trade Agreement

CMRA

Cytundeb Masnach Rydd Amlmochrog

Mg

Magnesium

Mg

Magnesiwm

MMH

Mountain, Moor and Heath

MRhG

Mynydd, Rhostir a Gweundir

N

Nitrogen

N

Nitrogen

N2O

Nitrous Oxide

N2O

Ocsid Nitraidd

NAEI

UK National Atmospheric Emissions Inventory

RhAACDU

Rhestr Allyriadau Atmosfferig Cenedlaethol y DU

Natura 2000

European network of protected sites {under the Birds Directive and the Habitats Directive}

Natura 2000

Rhwydwaith Ewropeaidd o safleoedd dynodedig {o dan Gyfarwyddeb Adar a'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd}

NBMP

National Bat Monitoring Programme

RhGMY

Rhaglen Genedlaethol Monitro Ystlumod

NBN

National Biodiversity Network

RhBG

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Genedlaethol

NBN Atlas

National Biodiversity Network

RHBC

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol

NCA

Natural Capital Accounting

CCN

Cyfrifeg Cyfalaf Naturiol

NDVI

Normalised Difference Vegetation Index

MLlGN

Mynegai Llystyfiant Gwahaniaeth Normaleiddio

NERC

Natural Environment Research Council

CYAN

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol

NFI

National Forest Inventory

RhCG

Rhestr Coedwigaeth Genedlaethol

NFM

Natural Flood Management

RhLlN

Rheoli Llifogydd yn Naturiol

NFU

National Farmers Union

NFU

Undeb Amaethwyr Cenedlaethol

NGO

Non-Governmental Organisations

SA

Sefydliadau Anllywodraethol

NH3

Ammonia

NH3

Amonia

NHS

National Health Service

GIG

Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol

NLM

Neutral Landscape Model

MTN

Model Tirwedd Niwtral

NNR

National Nature Reserves

GNG

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

NO

Nitric Oxide

NO

Ocsid Nitrig

NO2

Nitrogen Dioxide

NO2

Nitrogen Deuocsid

NPA

National Park Authority

APC

Awdurdod Parc Cenedlaethol

NPK

Fertiliser (Nitrogen, Phosphorus, Potassium)

NPK

Gwrthaith (Nitrogen, Ffosfforws, Potasiwm)

NPMS

National Plant Monitoring Scheme

CMPC

Cynllun Monitro Planhigion Cenedlaethol

NPV

Net Present Value

GPN

Gwerth Presennol Net 

NRA

National Rivers Authority

AAC

Awdurdod Afonydd Cenedlaethol

NRM

Natural Resources Monitoring

MAN

Monitro Adnoddau Naturiol

NRMF

Natural Resources Monitoring Framework

FfMAN

Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol

NRP

Natural Resources Policy

PAN

Polisi Adnoddau Naturiol

NRS

National Recording Scheme

CCC

Cynllun Cofnodi Cenedlaethol

NRW

Natural Resources Wales

CNC

Cyfoeth Naturiol Cymru

NT

National Trust

YG

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

NTFP

Non-timber Forest Product

CCNB

Cynnyrch Coedwig nad yw'n Bren

O2

Oxygen

O2

Ocsigen

O3

Ozone / Trioxygen

O3

Osôn / Triocsigen

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

SCDE

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

OGL

Open Government Licence

OGL

Trwydded Llywodraeth Agored

ONS

Office for National Statistics

SYG

Swyddfa Ystadegau Gwladol

OPM

Oak processionary moth

YYD

Ymdeithiwr y Derw

ORVal

Outdoor Recreation Valuation [modelling tool]

ORVal

Prisiad Adloniant Awyr Agored [offeryn modelu]

OTU

Operational Taxonomic Unit

UTW

Uned Tacsonomeg Weithredol

P

Phosphorus

P

Ffosfforws

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

HAA

Hydrocarbon Aromatig Amlgylchredol

PAYES

Payments for ecosystem services - see PES

TWE

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem

PCBs

Polychlorinated Biphenyls

DP

Deuffenyl Polyclorinedig

PCR-DGGE

Polymerase Chain Reaction - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

ACP-AGEG

Adwaith Cadwynol Polymeras - Annatureiddio Graddiant Electrofforesis Gel

PE

Particulate Emissions

AG

Allyriadau Gronynnol

Pers Comms.

Personal communication – unpublished

Cyf. Pers.

Cyfathrebu Personol

PES

Payments for Ecosystem Services

TWE

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem

PESFOR

Payments for Ecosystem Services (Forests for water)

TWECOED

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem (Coedwigoedd er dŵr)

PFE

Public forest estate

YGG

Ystâg Goedwig Gyhoeddus

PGE

Parasitic gastroenteritis

GEP

Gastroenteritis Parasitig

PLFAs

Phospholipid-derived fatty acids

ABFfL

Asid Brasterog sy'n deillio o Ffosffolipidau

PM

Particulate Matter

MG

Mater Gronynnol

PM10

Particulate Matter - less than 10 micrometres in diameter

MG10

Mater Gronynnol - llai na 10 micrometr mewn diamedr

PM2.5

Particulate Matter - less than 2.5 micrometres in diameter

MG2.5

Mater Gronynnol - llai na 2.5 micrometr mewn diamedr

POC

Particulate Organic Carbon

POG

Carbon Organig Gronynnol

Polymerase chain reaction (PCR)

Used to amplify a targeted piece of DNA, generating many copies of that particular DNA sequence.

Adwaith Cadwynol Polymeras (APC)

Defnyddir i fwynhau darn targeol o DNA, gan gynhyrchu llawer o gopïau o'r dilyniant DNA penodol hwnnw.

PoMS

UK Pollinator Monitoring Scheme

CMPDU

Cynllun Monitro Peillwyr y DU

PPG

Payments for public goods

TNC

Taliadau am Nwyddau Cyhoeddus

PROW

Public Right of Way

HTC

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

PSA

Particle Size Analysis

DMG

Dadansoddiad Maint Gronynnau

QALYs

Quality-Adjusted Life Years

BBHA

Blynyddoedd Bywyd wedi'u Haddasu o Ansawdd

qPCR

quantitative Polymerase Chain Reaction

ACPM

Adwaith Cadwynol Polymeras Meintiol

RAMSAR [site]

A wetland area designated for its conservation value under the 1971 UNESCO Convention on Wetlands of International Importance.

RAMSAR [safle]

Ardal o wlypdir wedi ei dynodi oherwydd ei gwerth cadwriaethol o dan Gonfensiwn UNESCO 1971 ar Bwysigrwydd Rhyngwladol Gwlypdiroedd.

RAWS

Restored Ancient Woodland Sites

SCHAdf

Safleoedd Coetir Hynafol a Adferwyd

RCUK

Research Councils UK

CYDU

Cyngor Ymchwil y DU

RDP

Rural Development Programme/Plan

RhDG

Rhaglen Datblygu Gwledig

RESAS

Scottish Government Rural and Environment Science and Analytical Services Division

GGAGD

Adran Gwledig a Gwyddoniaeth Amglycheddol a Gwasanaethau Dadansoddol Llywodraeth Yr Alban

Resilience

[Ecological] Resilience - the capacity of ecosystems to deal with disturbances whilst retaining their ability to deliver services and benefits now and in the future (Natural Resources Wales SoNaRR Report,  2016).

Gwytnwch

[Sefydlogrwydd Ecolegol] Gwytnwch

RFS

Royal Forestry Society

CGF

Cymdeithas Goedwigaeth Frenhinol

RIMNET

Radioactive Incident Monitoring Network

RhMDY

Rhwydwaith Monitro Digwyddiadau Ymbelydrol

RNWAS

Restored Native Woodland on Ancient Sites

SCHCA

Safleoedd Coetir Hynafol Cynhenid a Adferwyd

RSPB

Royal Society for the Protection of Birds

RSPB

Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

SAC

Special Areas of Conservation

ACA

Ardal Cadwraeth Arbennig

SAGE

Scientific Advisory Group for Emergencies

GCGMA

Grŵp Cynghori Gwyddonol Mewn Argyfwng

SAM

Scheduled Ancient Monument

HG

Heneb Gofrestredig

SCM

Soil Carbon Management

RhCP

Rheoli Carbon Pridd

SDA

Severely Disadvantaged Area

ADdD

Ardal Ddifreintiedig Difrifol

SEACAMS

Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors

SEACAMS

Ehangu Sectorau Arfordirol a Morol Cymwysedig mewn Dull Cynaliadwy

SEEA

System of Environmental Accounting

SCA

System Cyfrifeg Amgylcheddol

SFS

Sustainable Farm Scheme

CFC

Cynllun Ffermio Cynaliadwy

SIC

Standard Industrial Classifications

DDS

Dosbarthiadau Diwydiannol Safonol

SIMWOOD

Sustainable Innovative Mobilisation of Wood

SIMWOOD

Symud Pren yn Arloesol a Chynaliadwy

SLM

Sustainable Land Management

RTG

Reoli Tir yn Gynaliadwy

SMNR

Sustainable Management of Natural Resources

RANG

Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

SMS

Sustainable Management Scheme

CRD

Cynllun Rheolaeth Cynaliadwy

SNA

System of National Accounts

SCC

System Cyfrifon Cenedlaethol

SNM

Soil Nutrient Management

RhMP

Rheoli Maetholion Pridd

SO

Sulfur Oxide

SO

Sylffwr Ocsid

SO2

Sulfur Dioxide

SO2

Sylffwr Deuocsid

SOA

Secondary Organic Aerosol

AOE

Aerosol Organig Eilradd

SOC

Soil Organic Carbon. See also DOC, DOM, SOM & POC

COP

Carbon Organig Pridd

SOLID

Sustainable Organic and Low Input Dairying

GOMIC

Godro Organig a Mewnbwn Isel Cynaliadwy

SOM

Soil Organic Matter. See also DOC, DOM, SOC & POC.

DOP

Deunydd Organig Pridd

SoNaRR

State of Natural Resources Reports

SoNaRR

Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol

SP

Sustainability Principle

EC

Egwyddor Cynaliadwyedd

SPA

Special Protection Area

AGA

Ardal Gwarchodaeth Arbennig

SRF

Short Rotation Forestry

CCB

Coedwigaeth Cylchdro Byr

SRO

Senior Responsible Officer

UC

Uwch-swyddog Cyfrifol

SSSI

Site of Special Scientific Interest

SDdGA

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

STAC

Scientific Technical Advisory Cell

CWThA

Cell Wyddonol a Thechnegol Arbenigol

STSM

Short Term Scientific Mission

YWTB

Ymgyrch Wyddonol Tymor Byr

TOMP

Toxic Organic Micro Pollutants  Network

RhLlMOG

Rhwydwaith Llygrwyr Micro Organig Gwenwynig

TPO

Tree Preservation Order

GDC

Gorchymyn Diogelu Coed

UKBMS

UK Butterfly Monitoring Scheme

CMGBDU

Cynllun Monitro Gloӱnnod Byw y DU

UKCCRA

UK Climate Change Risk Assessment

ARNHDU

Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU

UKCCRA NAP

UK Climate Change Risk Assessment National Adaptation Plan

CAC ARNDHU

Cynllun Addasu Cenedlaethol Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU

UKCEH

UK Centre for Ecology & Hydrology

UKCEH

Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU

UKCP

UK Climate Projections

RhHDU

Rhagamcanion Hinsawdd y DU

UKDMOS

United Kingdom Directory of Marine Observing Systems

DCUSAM

Cyfeiriadur y Deyrnas Unedig o Systemau Arsylwi Morol

UKEAP

UK Eutrophying and Acidifying Pollutants

LlEADU

Llygryddion Ewtroffigedd ag Asideiddio'r DU

UKEOF

UK Environmental Observation Framework

FfAADU

Fframwaith Arsylwi Amgylcheddol y DU

UKFS

UK Forestry Standard

SCDU

Safon Coedwigaeth y DU

UKSO

UK Soil Observatory

APDU

Arsyllfa Pridd y DU

UKWAS

UK Woodland Assurance Standard

SSCDU

Safon Sicrwydd Coetir y DU

UN

United Nations

CU

Cenhedloedd Unedig

UNEP-WCMC

United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre

RhACU-CMCB

Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig - Canolfan Monitro Cadwraeth y Byd

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO

Sefydliad Addysg, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

CFfCUNH

Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd

VOC

Volatile Organic Compound

COA

Cyfansoddyn Organig Anweddol

WCBS

Wider Countryside Butterfly Survey

AGBCGE

Arolwg Gloӱnnod Byw Cefn Gwlad Ehangach

WCC

Woodland Carbon Code

CCC

Cod Carbon Coetiroedd

WEAG

Woodland Expansion Advisory Group

GCEC

Grŵp Cynghori Ehangu Coetir

WFD

Water Framework Directive

CFfD

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

WFG

Well-being of Future Generations Act

DLlCD

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

WfW

Woodlands for Wales

CiG

Coetiroedd i Gymru

WG

Welsh Government

LlC

Llywodraeth Cymru

WGNI

Welsh Government National Indicators

DCLlC

Dangosyddion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

WGWE

Welsh Government Woodland Estate

YGLlC

Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru

WHO

World Health Organization

SIB

Sefydliad Iechyd y  Byd

WIAT

Woodlands In and Around Towns

CMGT

Coetiroedd mewn ac o gwmpas Trefi

WID

Waste Incineration Directive

CLlG

Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff

WIG

Woodland Improvement Grant

GGC

Grant Gwella Coetir

WORS

Wales Outdoor Recreation Survey

AHAAC

Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru

WTA

Willingness to Accept

PIDd

Parodrwydd i Dderbyn

WTP

Willingness to Pay

PID

Parodrwydd i Dalu

WWNP

Working with Natural Processes

GGPhN

Gweithio gyda Phrosesau Naturiol