Themâu

Fel arfer, mae Arsylwi`r Ddaear a Synhwyro Pell yn cyfeirio at synhwyro delweddau lloeren, yn yr awyr a drôn o olau gweladwy, is-goch, uwch-fioled o arwynebedd y ddaear. Mae Arsylwi`r Ddaear yn darparu cyfle cyffrous ar gyfer monitro ac asesu.

a flat field with agricultural film on the soil

Archwilio llwybrau amgen ar gyfer Sero Net; fersiwn wedi'i israddio o'r Gyfrifiannell FABLE (Bwyd, Amaethyddiaeth, Bioamrywiaeth, Defnydd Tir ac Ynni), wedi'i theilwra i'r cyd-destun Cymreig.

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Mae’r adolygiad hwn yn adolygu’r opsiynau i amaethyddiaeth Cymru a defnydd tir i leihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn unol â tharged Llywodraeth Cymru o gyflawni allyriadau Sero Net.

Lighthouse

Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd ('AMR') yn cyfeirio at allu micro-organebau i wrthsefyll effeithiau cemegau a fyddai fel arall yn ataliol – priodoledd sy'n gallu bod yn gynhenid neu y gellir ei gaffael.

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.