Available Translations:

Am y Tîm

Er mwyn gweithredu’r rhaglen uchelgeisiol hon, mae’r Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnwys consortiwm mawr o bartneriaid sy’n gwneud y gorau o’r gweithgareddau presennol a pharhaus ar draws y gymuned monitro a modelu. Mae’r rhaglen hefyd yn elwa o gyllid gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg du UK (https://www.ceh.ac.uk/amdanom-ni).

Partneriaid y Prosiect:
Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg du UK (UKCEH), ABPMer, ADAS, Prifysgol Bangor, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arolwg Daearegol Prydain, Ymddiriedolaeth Adareg Prydain, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Cranfield, Ymchwil Coedwigaeth Eftec, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Iechyd Cyhoeddus Cymru,  Ricardo, Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewrop, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Prifysgol Swydd Stafford a Phrifysgol Abertawe.

ERAMMP Partners logos

 

Sut ydwyf yn cysylltu ag ERAMMP ?

Mae staff Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol (PCE, PCBB, PCAP) wedi neilltuo pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau yn gysylltiedig ag ERAMMP - e-bostiwch Swyddfa’r Rhaglen am fanylion.

Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU
Canolfan Amgylchedd Cymru,
Ffordd Deiniol
Bangor, Gwynedd
LL57 2UT

erammp@ceh.ac.uk

01248 37 4500