Available Translations:

Mae syrfewyr maes ERAMMP yn dilyn llawlyfrau maes cynhwysfawr, i fod yn sicr o ddulliau trin a chasglu data a gweithdrefnau safonol a chyson.

ERAMMP-49 Llawlyfr Maes Llystyfiant 2021

PDF icon ERAMMP Doc-49 Veg Plot Field Handbook 2021 v1.0.pdf

ERAMMP-50 Llawlyfr Maes Dŵr Croyw 2021

PDF icon ERAMMP Doc-50 Freshwater Field Handbook 2021 v1.0.pdf

ERAMMP-51: Llawlyfr Maes Priddoedd 2021

PDF icon ERAMMP Doc-51 Soils Field Handbook 2021 v1.pdf

ERAMMP-52: Llawlyfr Maes Nodweddion Hanesyddol 2021

PDF icon ERAMMP Doc-52 HEF Field Handbook 2021 v1.0.pdf

ERAMMP-53: Llawlyfr Maes Bioddiogelwch 2021

PDF icon ERAMMP Doc-53 Biosecurity Field Handbook v1.0.pdf

ERAMMP-71: Llawlyfr Maes Erydu Pridd 2021

PDF icon ERAMMP Doc-71 Soil Erosion Field Handbook 2021 v1.0.pdf

ERAMMP-73: Llawlyfr Maes Mapio Coetir 2021

PDF icon ERAMMP Doc-73 Woody Features Mapping Field Handbook 2021 v1.0.pdf

ERAMMP-76: Llawlyfr Maes Peillwyr 2021

PDF icon ERAMMP Doc-76 Pollinators Field Handbook 2021 v1.0.pdf

ERAMMP-88: Llawlyfr Maes Adar 2022

Mae rhai dogfennau wedi eu hadolygu ers iddynt gael eu cyhoeddi’n wreiddiol fel fersiwn 1.0; dangosir hyn gan y rhifau fersiwn diwygiedig yn y dudalen hon. Manylir ar newidiadau a wnaed yn y blwch hanes fersiwn sydd yn y ddogfen.

Mae'r ffeiliau hyn yn ddogfennau gweithio mewnol y prosiect ac ar gael yn Saesneg yn unig.

Dysgu mwy...

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

Surveyor inspecting the grass

Beth sy'n digwydd yn yr arolwg? Beth sy'n cael ei archwilio a'i gasglu?

Black bull face

Pwy sy'n cynnal yr arolwg a sut mae'r data'n cael ei wirio?

Sheep staring at camera

Sut ydym yn cadw’r tir, yr anifeiliaid, a’r bobl yn ddiogel?

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)