Available Translations:

Rhwng y rhaglenni RhMGG ac ERAMMP, mae ystod eang o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill wedi cael eu cynhyrchu.

2020

Cyhoeddiad
Teitl
Cyfeiriad Llawn
DGD a Dolenni Eraill
Agriculture, Ecosystems and Environment
Mae pori yn lleihau amlder ac amrywiaeth gwenyn mewn morfeydd heli trwy rwystro rhywogaethau o blanhigion allweddol rhag blodeuo 
Davidson, K.E., Fowler, M.S., Skov, M.W., Forman, D., Alison, J., Botham, M., Beaumont, N. and Griffin, J.N., 2020. Grazing reduces bee abundance and diversity in saltmarshes by suppressing flowering of key plant species. Agriculture, Ecosystems & Environment, 291, p.106760.
Agronomy
Ymgorffori Bioamrywiaeth mewn Modelau Biocemeg i Wella Rhagfynegiant Gwasanaethau Ecosystem mewn Glaswelltiroedd Tymherus: Adolygiad a Map Ffordd 
Van Oijen, M.; Barcza, Z.; Confalonieri, R.; Korhonen, P.; Kröel-Dulay, G.; Lellei-Kovács, E.; Louarn, G.; Louault, F.; Martin, R.; Moulin, T.; Movedi, E.; Picon-Cochard, C.; Rolinski, S.; Viovy, N.; Wirth, S.B.; Bellocchi, G. Incorporating Biodiversity into Biogeochemistry Models to Improve Prediction of Ecosystem Services in Temperate Grasslands: Review and Roadmap. Agronomy 2020, 10, 259.
EJSS (European J Soil Sci)
Dadansoddiad clwstwr iechyd pridd yn seiliedig ar fonitro cenedlaethol o ddangosyddion pridd 
Seaton, Fiona & Barrett, Gaynor & Burden, Annette & Creer, Simon & Fitos, E. & Garbutt, A. & Griffiths, R. & Henrys, Peter & Jones, Davey & Keenan, P. & Keith, Aidan & Lebron, I. & Maskell, L. & Pereira, M. & Reinsch, S. & Smart, Simon & Williams, B. & Emmett, B. & Robinson, David. (2020). Soil health cluster analysis based on national monitoring of soil indicators. European Journal of Soil Science. 10.1111/ejss.12958.
Soil Biology and Biochemistry
Heterogenedd gweadol pridd yn effeithio ar amrywiaeth bacteriol ond nid amrywiaeth ffwngaidd
Seaton, F.M., George, P.B., Lebron, I., Jones, D.L., Creer, S. and Robinson, D.A., 2020. Soil textural heterogeneity impacts bacterial but not fungal diversity. Soil Biology and Biochemistry, p.107766.

 

2019

Cyhoeddiad
Teitl
Cyfeiriad Llawn
DGD a Dolenni Eraill
Agriculture, Ecosystems and Environment
Effeithiau amaeth-amgylchedd ar adar yng Nghymru: Bu Tir Gofal o fudd i rywogaethau coetiroedd a gwrychoedd 
Dadam, D. and Siriwardena, G.M., 2019. Agri-environment effects on birds in Wales: Tir Gofal benefited woodland and hedgerow species. Agriculture, Ecosystems & Environment, 284, p.106587.
Applied Geography
All tirweddau gemau cyfrifiadurol dargedu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer asesu ansawdd tirwedd? 
Swetnam, R.D. and Korenko, J., 2019. Can computer game landscapes target new audiences for landscape quality assessment?. Applied Geography, 113, p.102102.
Biological Conservation
Archwilio perthnasoedd rhwng dwyster defnydd tir, heterogenedd cynefin a bioamrywiaeth er mwyn nodi a monitro ardaloedd ffermio o Werth Natur Uchel 
Maskell, L., G. Tordoff, D. Maxwell, P. Henrys, S. Smart, B.A. Emmett, J. Skates, M. Botham, G.M. Siriwardena, E. Tebbs, S. Jarvis, C. Rowland, D. Robinson. 2019. Exploring relationships between land use intensity, habitat heterogeneity and biodiversity to identify and monitor areas of High Nature Value farming, Biological Conservation, 231:30-38.
Biorxiv
Y tu hwnt i ddulliau adnabod tacsonomaidd: integreiddio ymatebion ecolegol i gronfa ddata genynnau rRNA 16S o facteria pridd 
Briony A. Jones, Tim Goodall, Paul George, Hyun Soon Gweon, Jeremy Puissant, Daniel Read, Bridget A. Emmett, David A. Robinson, Davey L. Jones, Robert I. Griffiths
Frontiers of Environmental Science

Dewisiadau Primydd a Chronfa Ddata yn effeithio ar Amrywiaeth Swyddogaethol Ffwngaidd, ond ddim ar Amrywiaeth Fiolegol.
Canfyddiadau Arolwg Pridd Cenedlaethol  

George, P.B., Creer, S., Griffiths, R.I., Emmett, B.A., Robinson, D.A. and Jones, D.L., 2019. Primer and database choice affect fungal functional but not biological diversity findings in a national soil survey. Frontiers in Environmental Science, 7, p.173.
Landscape Planning with Ecosystem Services
Swyddogaeth Storio ac Atafaelu Nwyon Tŷ Gwydr 
Thomas A., Schulp C. (2019) Greenhouse Gas Storage and Sequestration Function. In: von Haaren C., Lovett A., Albert C. (eds) Landscape Planning with Ecosystem Services. Landscape Series, vol 24. Springer, Dordrecht
Nature Communications
Datgelwyd tueddiadau gwahanol ar raddfa genedlaethol o fioamrywiaeth microbaidd a bioamrywiaeth anifeiliaid ar draws amryw o ecosystemau pridd tymherus 
George, P., D. Lallias, S. Creer, F. Seaton, J. Kenny, R. Eccles, R. Griffiths, I. Lebron, B. Emmett, D.A. Robinson, and D. Jones. 2019. Divergent national-scale trends of microbial and animal biodiversity revealed across diverse temperate soil ecosystems. Nature Communications 10 Article Number 1107.
PLoS ONE
Dyluniad, lansiad ac asesiad cynllun newydd gan wirfoddolwyr o fonitro planhigion ar gyfer y Deyrnas Unedig 
Pescott, OL ; Walker, KJ ; Harris, F ; New, H ; Cheffings, CM ; Newton, N ; Jitlal, M ; Redhead, J ; Smart, SM  ; Roy, DB
Remote Sensing
Gwerthuso Cyfuniadau o Sentinel-1, Sentinel-2, a Landsat 8 a ffurfiwyd yn agregau dros amser ar gyfer Mapio Gorchudd Tir gyda Google Earth Engine 
Carrasco, L., O’Neil, A.W., Morton, R.D. and Rowland, C.S., 2019. Evaluating combinations of temporally aggregated Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat 8 for land cover mapping with Google Earth Engine. Remote Sensing, 11(3), p.288.
Science of The Total Environment
Mae cymunedau planhigion a phridd yn gysylltiedig â'r ffordd y mae gallu pridd i wrthyrru dŵr yn ymateb i straen amgylcheddol 
Seaton, F.M., Jones, D.L., Creer, S., George, P.B., Smart, S.M., Lebron, I., Barrett, G., Emmett, B.A. and Robinson, D.A., 2019. Plant and soil communities are associated with the response of soil water repellency to environmental stress. Science of The Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.052

 

2018

Cyhoeddiad
Teitl
Cyfeiriad Llawn
DGD a Dolenni Eraill
Nature Microbiology
Canfod patrymau macroecolegol mewn cymunedau bacteriol ar draws astudiaethau annibynnol o bridd byd-eang 
Ramirez, Kelly S., Christopher G. Knight, Mattias Hollander, Francis Q. Brearley, Bede Constantinides, TE Anne Cotton, Si Creer, Thomas W. Crowther, John Davison, Manuel Delgado-Baquerizo, Ellen Dorrepaal, David R. Elliott, Graeme Fox, Rob Griffiths, Chris Hale, Kyle Hartman, Ashley Houlden, David L. Jones, Eveline J. Krab, Fernando T. Maestre, Krista L. McGuire, Sylvain Monteux, Caroline H. Orr, Wim H van  der Putten, Ian S. Roberts, David A. Robinson, Jenny Rocca, Jennifer Rowntree, Klaus Schlaeppi, Matthew Shepherd, Brajesh K. Singh, Angela Straathof, Jennifer M. Talbot, Cécile Thion, Marcel van der Heijden, and Franciska T. de Vries. 2017. Detecting macroecological patterns in bacterial communities across independent studies of global soils. Nature microbiology 3, 189–196.
Land Use Policy
Chwedl dwy dirwedd: Trosglwyddo metrigau ansawdd tirwedd o Gymru i Wlad yr Iâ 
Swetnam, R.D. and Tweed, F.S., 2018. A tale of two landscapes: transferring landscape quality metrics from Wales to Iceland. Land Use Policy, 76, pp.565-576.

 

2017

Cyhoeddiad
Teitl
Cyfeiriad Llawn
DGD a Dolenni Eraill
Ecohydrology
Diatomau fel dangosyddion o straen mân waddod
Jones JI, Douthwright TA, Arnold A, Duerdoth CP, Murphy JF, Edwards FK, Pretty JL. Diatoms as indicators of fine sediment stress. Ecohydrology. 2017;e1832. https://doi.org/10.1002/eco.1832.
Geoderma
Cyfraniad posibl metrigau amrywiaeth pridd a digonedd at nodi tir ffermio sydd o werth mawr i natur (WMN)
D. Maxwell, D.A. Robinson, A. Thomas, B. Jackson, L. Maskell, D.L. Jones, B.A. Emmett, Potential contribution of soil diversity and abundance metrics to identifying high nature value farmland (HNV), Geoderma, Volume 305, 2017, Pages 417-432, ISSN 0016-7061, http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.05.049.
Natural England Report
Atodiad 3: Cymharu cwadradau RhMGG a CMPC cyfoes yn ôl cynefin eang; astudiaeth ddilysu gan ddefnyddio data monitro Cymreig
Staley, J.T., M. Lobley, M.E. McCracken, H. Chiswell, J.W. Redhead, S.M. Smart, O.L. Pescott, M. Jitlal, S.R. Amy, H.J. Dean, L. Ridding, R. Broughton and J.O. Mountford. In review. The environmental effectiveness of the Higher Level Stewardship scheme; Resurveying the baseline agreement monitoring sample to quantify change between 2009 and 2016. Natural England project ECM 6937.
New Journal of Botany
Newidiadau yn amlder rhywogaethau planhigion cyffredin ar draws nodweddion llinol yng Nghymru o 1990 i 2016: Goblygiadau ar gyfer darpariaeth posibl o wasanaethau ecosystem
Smart, S.M.; Henrys, P.A.; Norton, L.R.; Wallace, H.; Wood, C.M.; Williams, B.; Bunce, R.G.H.. 2017 Changes in the frequency of common plant species across linear features in Wales from 1990 to 2016: implications for potential delivery of ecosystem services. New Journal of Botany, 7 (2-3). 112-124.
Remote Sensing
Mapio cydraniad gofodol uchel ar raddfa genedlaethol o Gynhyrchedd Net Uwchben y Ddaear (Cnud) o ddata arolwg maes a data Arsylwi'r Ddaear
Tebbs, Emma & S. Rowland, Clare & M. Smart, Simon & C. Maskell, Lindsay & R. Norton, Lisa. (2017). Regional-Scale High Spatial Resolution Mapping of Aboveground Net Primary Productivity (ANPP) from Field Survey and Landsat Data: A Case Study for the Country of Wales. Remote Sensing. 9. 801. 10.3390/rs9080801.
Remote Sensing - Methods in Ecology & Evolution
Mapio cydraniad gofodol uchel ar raddfa ranbarthol o Gynhyrchedd Net Uwchben y Ddaear (Cnud) o ddata arolwg maes a data Landsat: Astudiaeth Achos i Gymru
Tebbs, E.J.; Rowland, C.S.; Smart, S.M.; Maskell, L.C.; Norton, L.R. Regional-Scale High Spatial Resolution Mapping of Aboveground Net Primary Productivity (ANPP) from Field Survey and Landsat Data: A Case Study for the Country of Wales. Remote Sens. 2017, 9, 801.
Soil Biology and Biochemistry
Gwerthusiad cymunedau mesoffawna fel dangosyddion ansawdd pridd mewn rhaglen fonitro ar raddfa genedlaethol
George, P.B., Keith, A.M., Creer, S., Barrett, G.L., Lebron, I., Emmett, B.A., Robinson, D.A. and Jones, D.L., 2017. Evaluation of mesofauna communities as soil quality indicators in a national-level monitoring programme. Soil Biology and Biochemistry, 115, pp.537-546.
Ecosystem Services
Meintioli ansawdd tirwedd weledol yng nghefn gwlad Cymru: Dull wedi'i alluogi gan Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ar gyfer monitro eang o wasanaeth ecosystem ddiwylliannol gwerthfawr
R.D. Swetnam, S.K. Harrison-Curran, G.R. Smith, Quantifying visual landscape quality in rural Wales: A GIS-enabled method for extensive monitoring of a valued cultural ecosystem service, Ecosystem Services, 2016, ISSN 2212-0416
Science of the Total Environment
Cymharu gwendidau a chryfderau tri offeryn modelu gwasanaethau ecosystem mewn dalgylch afonydd amrywiaethol yn y DU
Sharps, K., Masante, D., Thomas, A., Jackson, B., Redhead, J., May, L., Prosser, H., Cosby, B., Emmett, B. and Jones, L., 2017. Comparing strengths and weaknesses of three ecosystem services modelling tools in a diverse UK river catchment. Science of the total environment, 584, pp.118-130.

 

2013-2016

Cyhoeddiad
Teitl
Cyfeiriad Llawn
DGD a Dolenni Eraill
Regional Environmental Change
Amcangyfrif effaith gwrtaith nitrogen ar gydbwysedd nwyon tŷ gwydr mewn priddoedd yng Nghymru yn yr hinsawdd bresennol ac yn hinsawdd y dyfodol
Abdalla, M., Richards, M., Pogson, M. et al. Reg Environ Change (2016) 16: 2357.
Methods in Ecology and Evolution
Ystadegau ar gyfer gwyddoniaeth dinasyddion; echdynnu signalau o newid o ddata ecolegol stwrllyd
Isaac, Nick J.B.; van Strien, Arco J.; August, Tom A.; de Zeeuw, Marnix P.; Roy, David B.. 2014 Statistics for citizen science: extracting signals of change from noisy ecological data. Methods in Ecology and Evolution, 5 (10). 1052-1060.
Aspects of Applied Biology
Dull ecolegol, cymdeithasol a chorfforol integredig o fonitro newid amgylcheddol ac effeithiau rheoli tir: Rhaglen Gwerthuso a Monitro Axis II Cymru 
Emmett, B. A. (2013) An integrated ecological, social and physical approach to monitoring environmental change and land management effects: the Wales Axis II Monitoring and Evaluation Programme' . Aspects of Applied Biology, 118: 31-39.

 


Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Adroddiad ar Adolygiad Tystiolaeth

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP.

Mae 8 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Cafwyd Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) (2013-2016) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir.