Available Translations:

Mae’r adolygiad hwn yn adolygu’r opsiynau i amaethyddiaeth Cymru a defnydd tir i leihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn unol â tharged Llywodraeth Cymru o gyflawni allyriadau “Sero Net” erbyn 2050. Mae’r adroddiad yn diweddaru adolygiadau blaenorol Llywodraeth Cymru yn 2008 a 2010. Yn y degawd diwethaf, mae swm mawr o ymchwil wedi cael ei wneud i ganfod ffyrdd o leihau’r allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr o ffermio da byw, gwrteithiau a ffrwythlonwyr a phriddoedd.  

Edrychodd yr adroddiad ar ffyrdd y gallai lefelau a systemau cynhyrchu ffermydd presennol gael eu cynnal yng Nghymru, wrth leihau allyriadau. Mae effeithlonrwyddau cynhyrchu ac ymyriadau technegol wedi cael eu hadnabod fel opsiynau ar gyfer lleihau allyriadau. Mae’r lefelau cynhyrchu yn dibynnu ar alw cyhoeddus lle mae pwysau iechyd cyhoeddus i leihau bwyta cig coch a chynhyrchion llaeth.  

Asesodd yr adolygiad ddulliau ar gyfer: 

  • Lleihau allyriadau methan o anifeiliaid sy’n cnoi cil 
  • Lleihau allyriadau ocsid nitrus o osod gwrteithiau a ffrwythlonwyr ar briddoedd 
  • Lleihau allyriadau o storio gwrtaith, ei drafod a’i osod 
  • Cynnal a gwella stociau carbon mewn priddoedd a mawniau,  
  • Ehangu dal a storio carbon mewn biomas a phriddoedd i wrthweithio allyriadau o ffynonellau eraill. 

Lawrlwytho

PDF icon ERAMMP Rpt-68 Adolygiad o Dystiolaeth Datgarboneiddio

Sut i ddyfynnu:
PDF icon Prosser, H. (2022). Rhaglen Monitro a Modelu Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP). ERAMMP Adroddiad-68: Adolygiad o Leihau Allyrru Nwyon Tŷ Gwydr a Dal a Storio Carbon i Ffurfio Polisi Amaethyddol a Defnydd Tir Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017)(Prosiectau Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU 06297 a 06810)