Pensaernïaeth Model Integredig yr IMP

Available Translations:

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

I fynd i’r afael â her hon rhyngddibyniaeth sectorol, mae’r IMP wedi’i ddatblygu’n system integredig o 11 model rhyng-gysylltiedig. Mae’r modelau wedi’u cysylltu â’i gilydd drwy sefydlu llifoedd data rhwng modelau ar draws gadwyn fodelau. Mae’r llifoedd data hyn yn cynrychioli’r rhyngddibyniaethau rhwng gwahanol sectorau neu effeithiau. Mae’r gadwyn fodelau yn cael ei rhedeg am amrediad o senarios y mae eu cyd-destunau’n cael eu cyd-greu gyda thîm polisi perthnasol Llywodraeth Cymru. Mae allbynnau o’r gadwyn fodelau’n cael eu porthi i ryngwyneb defnyddwyr, sy’n cael ei ddylunio gan Lywodraeth Cymru i alluogi archwilio’r canlyniadau mewn modd rhyngweithiol.

Cydrannau’r Llwyfan Modelu Integredig yw:

Bocs 1:  Senarios a pharamedrau’r mewnbwn.

Bocs 2:  Mae Dosbarthiad Safle Ecolegol (DSE) yn system cefnogi penderfyniadau (SCP) sy’n amcangyfrif addasrwydd am amrediad o rywogaethau coed, wedi’i ysgogi gan hinsawdd a chyflwr safle.

Bocs 3:  Mae CARBINE yn fodel dadansoddol cyfrifo carbon y sector coedwigaeth ac yn fodel rhagfynegi am dwf coed a chynhyrchu pren.

Bocs 4:  Mae SFARMOD (Model Fferm Gyfan Silsoe) yn rhaglen linellol fecanistig ffermio hirdymor sy’n optimeiddio defnydd tir ar sail uchafu elw neu amcanion lluosog wedi’u pwysoli. 

Bocs 5:  Mae’r Modiwl Dyrannu Tir (MDT) yn rhagamcanu newidiadau i ddefnyddiau tir trwy set o reolau a throthwyon; yn cymharu math presennol o fferm â’r math amgen o fferm fwyaf proffidiol.

Bocs 6:  Mae offeryn FARMSCOPER yn integreiddio cyfrifiadau allyriadau llygryddion â chost ac effeithiolrwydd mesurau lliniaru i flaenoriaethu mesurau lliniaru ar draws llygryddion lluosog.

Bocs 7:  Mae modelau gwasanaethau ecosystem yn efelychu amrediad o wasanaethau ecosystem ar sail newidiadau mewn defnydd tir, hinsawdd ac ysgogiadau eraill. Yn benodol, atafaelu carbon o ddefnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth, allyriadau nwyon tŷ gwydr o amaethyddiaeth a mawndiroedd, ac ansawdd dŵr.

Bocs 8:  Modelau Bioamrywiaeth:

a) Mae MultiMOVE yn amcangyfrif effeithiau hinsawdd, ffrwythlondeb, alcalinedd, ac ati ar addasrwydd cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau planhigion a chen.
b) Modelau YAB: Dadansoddiadau patrwm ar raddfa genedlaethol gan ddefnyddio data sgwariau grid (1km) am efelychu dosbarthiad, helaethrwydd a newidiadau poblogaeth am amrediad o rywogaethau adar bridio daearol.
c) Model cysylltedd coetir llydanddail ar sail y pellter y gall rhywogaethau deithio (pellter gwasgaru) a’r isafswm gofynion ardaloedd cynefin (maint ardal).

Bocs 9:  Effeithiau iechyd llygredd Aer: meta-model seiliedig ar system modelu trafnidiaeth cemeg atmosfferig EMEP4UK sy’n efelychu crynodiadau a gwaddodi llygryddion aer mewn ymateb i newid defnydd tir.

Bocs 10: Prisio – prisio allbynnau modelau eraill; yn benodol gwasanaethau ecosystem a nwyddau cyhoeddus, wedi’u prisio gan ddefnyddio dulliau ariannol neu anariannol.

Bocs11: Rhyngwyneb defnyddwyr - Rhyngwyneb graffigol am archwilio map yr IMP a’r allbynnau ar ffurf graff.

 

Dysgu mwy ...

IMP Trosolwg
IMP Modiwl Dyrannu Tir (MDT)
Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?
Adroddiad Terfynol Senarios Defnydd Tir IMP