IMP Modiwl Dyrannu Tir (MDT)

Available Translations:

Mae gan y mwyafrif o’r modelau yn y Llwyfan Modelu Integredig hanes hir o’u defnyddio mewn cyd-destunau amgylcheddol. Yn gyferbyniol, mae’r Modiwl Dyrannu Tir (MDT) wedi’i ddatblygu’n bwrpasol gyda Llywodraeth Cymru i adlewyrchu orau penderfyniadau ar ffermydd yng Nghymru. Yn fras, mae’r MDT yn efelychu sut gallai rheolwyr tir ymateb i’r opsiynau amrywiol am ddefnydd tir a rheolaeth tir a ddarperir gan y modelau coedwigaeth ac amaethyddol. Yna mae’n trosglwyddo’r wybodaeth hon i’r modelau bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem i efelychu canlyniadau’r newidiadau hyn mewn defnydd tir a rheolaeth tir ar yr amgylchedd ehangach.

Mae’r MDT yn fodel seiliedig ar reolau sy’n bwriadu rhagfynegi mathau o ffermydd y dyfodol (a’u dewisiadau cysylltiedig o ran defnydd tir a da byw) ac ardaloedd coedwig ledled Cymru gan ddefnyddio allbynnau o’r modelau fferm a choedwig (SFARMOD ac ESC-CARBINE). Mae’n cael ei gymhwyso i bob daliad amser llawn (≥1CALl) ledled Cymru.

Mae’r MDT yn cael ei ddarparu gyda’r atebion fferm SFARMOD optimeiddiedig (mathau / arwynebeddau cnydau, mathau / arwynebeddau glaswelltir, mathau / niferoedd stoc, ffrwythlondeb ac ati) o dan senario penodedig. Mae’r rhain yn cynnwys yr ateb optimeiddiedig am fath presennol fferm daliad (e.e. llaeth), ond hefyd am fathau amgen o fferm (e.e. da byw cymysg, defaid arbenigol, ac yn y blaen). Mae’r MDT yn addasu’r efelychiad o allbynnau elw fferm net hirdymor pob un i gyfrif am incwm sydd heb ei efelychu e.e. ffynonellau an-amaethyddol incwm a gwariant fferm (llafur di-dâl, rhent a chyllid ac ati), gan ddefnyddio data o bob math o fferm o fewn Arolwg Busnesau Fferm Cymru.

Yna mae’r MDT yn gofyn pedwar cwestiwn am bob daliad fferm yr efelychiad o dan osodiadau’r senarios penodedig i bennu’r newidiadau rhagamcanol mewn defnydd a rheolaeth tir y dyfodol:

  1. A yw’r math presennol o fferm, gyda’i chnydau / rheolaeth da byw wedi’u hoptimeiddio i osodiadau’r senario penodedig, yn hyfyw yn economaidd yn y tymor hir?
  2. A oes mathau amgen o fferm a all fod yn ddigon mwy proffidiol i haeddu trosi?
  3. Os nad oes unrhyw fathau o fferm sy’n hyfyw o dan y senario penodedig, a yw coedwigo yn hyfyw ac yn cael ei ganiatáu?
  4. Os nad oes unrhyw fathau o fferm hyfyw ac nid yw coedwigo yn hyfyw neu’n cael ei ganiatáu, a fydd y tir yn mynd trwy aildyfiant naturiol i goetir neu lystyfiant byr?

Mae sensitifrwydd yr MDT i’r rhagdybiaethau ynglŷn â hyfywedd economaidd, trosi math o fferm a chostau/incymau heb eu hefelychu wedi cael eu hasesu trwy brofion sensitifrwydd a thrwy drafodaeth â Grŵp Arbenigol Llywodraeth Cymru.

Cynrychiolaeth amlinellol o benderfyniadau a rheolau o fewn y Modiwl Dyrannu Tir (MDT)

 

 

Dysgu mwy ...

IMP Trosolwg
Pensaernïaeth IMP a chydrannau enghreifftiol
Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?