Available Translations:

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Roedd y senarios yn seiliedig ar drafodaethau a gynhaliwyd rhwng rhanddeiliaid yn yr is-grŵp Tystiolaeth a Senario (Ford Gron Cymru a Brexit)) a swyddogion polisi Llywodraeth Cymru (LlC). Cynhaliwyd y trafodaethau hyn tua diwedd 2020 cyn i’r trefniadau i’r DU adael yr UE gael eu cytuno, felly maent yn seiliedig ar ragdybiaethau eang ynghylch manylion y cytundeb masnach â’r UE yn ogystal â thrydydd gwledydd eraill gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd ac UDA.

Costau a Manteision

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o oblygiadau defnydd tir yr holl senarios hyn, ond mae’n canolbwyntio ar y senario T2, sy’n cynrychioli Bargen Fasnach yr UE.

Mae’r senario T2 hwn yn cael ei ddefnyddio fel y senario gwrthffeithiol ar gyfer asesu costau a buddion goblygiadau defnydd tir y Cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Amaethyddol arfaethedig. Mae hyn yn cynnwys canlyniadau amgylcheddol amcangyfrifedig senario Bargen Fasnach yr UE a, lle mae ERAMMP IMP wedi atodi prisiadau ariannol i’r rhain, gwerth y canlyniadau hyn i gymdeithas. Yn y Dadansoddiad Cost a Budd, bydd y gwerthoedd ariannol hyn yn llywio Gwerth Net Presennol amcangyfrifedig cyffredinol (NPV) y gwrthffeithiol busnes-fel-arfer hwn.

Mae'r IMP yn cynnwys llawer o ragdybiaethau ac mae angen eu cadw mewn cof wrth ddehongli a defnyddio ei ganlyniadau. O reidrwydd, mae pob model yn symleiddio'r sefyllfa wirioneddol, ond gallant ddarparu mewnwelediadau defnyddiol iawn o hyd os cânt eu cymhwyso at ddiben penodol a chyda gofal. Mae’r dull cydweithredol ac ailadroddol sy’n seiliedig ar gonsortiwm o gyd-ddylunio’r IMP wedi golygu bod gan dimau Llywodraeth Cymru a’r IMP sianelau cyfathrebu clir ac agored ar gyfer gofyn cwestiynau. Mae hyn yn sicrhau bod y modelu'n cynrychioli dyheadau'r llywodraeth cystal â phosibl a bod terfynau'r dull yn cael eu deall yn dda.

Rhai canlyniadau

Mae allbynnau IMP ar gyfer y senario T2 yn dangos bod rhai ffermydd llawn amser efelychiadol (>1 llafur cyfwerth ag amser llawn) yn dod o dan bwysau economaidd (7%) ac yn cael eu hefelychu i fethu â chynhyrchu Incwm Busnes Fferm digonol i fod yn economaidd hyfyw.

Ar gyfer y mathau hyn o ffermydd, nid oes unrhyw opsiynau i drosglwyddo i fath arall o fferm broffidiol ar gael a thybir y byddant yn gadael amaethyddiaeth amser llawn.

Mae nifer uwch o ffermydd yn trosglwyddo i laethyddiaeth gan arwain at gynnydd o 75% yn nifer y ffermydd llaeth. Mae hyn yn gysylltiedig â chynnydd mawr yn nifer y gwartheg godro (73%) a gostyngiadau mewn defaid (-34%). Mae systemau glaswelltir dwys yn cael eu hefelychu'n gyffredinol o ganlyniad i'r trawsnewidiadau rhwng mathau o ffermydd, gyda chynnydd o 66% mewn glaswelltiroedd dros dro a gostyngiad o 21% mewn glaswelltiroedd parhaol.

Yn gyffredinol, efelychir y newidiadau hyn mewn amaethyddiaeth a defnydd tir i arwain at effeithiau cymysg, ond negyddol yn bennaf, ar fioamrywiaeth, cynnydd mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr a dirywiad mewn ansawdd aer a dŵr.

 

Rhagor o wybodaeth am y Llwyfan Modelu Integredig ERAMMP ('IMP').

Lawrlwytho

PDF icon ERAMMP Report-60 IMP Senarios Defnydd Tir

PDF icon ERAMMP Adroddiad-60TA1 IMP Pecynnau Sleidiau Defnydd Tir

Sut i ddyfynnu:

Harrison P.A., Dunford R., Beauchamp K., Cooper J.M., Cooper J., Dickie I., Fitch A., Gooday R., Hollaway M., Holman I., Jones L., Matthews R., Mondain-Monval T., Norris, D., Sandars D., Seaton F., Siriwardena G., Smart S., Thomas A., Trembath P., Vieno M., Williams A., Whittaker F., Bell, C. (2022). Rhaglen Monitro a Modelu Materion Gwledig a'r Amgylchedd (ERAMMP). Adroddiad ERAMMP-60: ERAMMP Llwyfan Modelu Integredig (‘IMP’) Senarios Defnydd Tir. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017) (Canolfan Prosiectau Ecoleg a Hydroleg y DU 06297 a 06810)

Harrison P.A, Dunford R, Beauchamp K, Cooper J, Cooper J, Dickie I, Fitch A, Gooday R, Hollaway M, Holman I, Jones L, Matthews R, Mondain-Monval T, Norris, D., Sandars D, Seaton F, Siriwardena G, Smart S, Thomas A, Trembath P, Vieno M, Williams A, Whittaker F., Bell, C. (2022) Environment and Rural Affairs Monitoring & Modelling Programme (ERAMMP). Technical Annex-1 Report-60TA1: ERAMMP Integrated Modelling Platform Land Use Scenarios Slidepacks. Report to Welsh Government (Contract C210/2016/2017)(UK Centre for Ecology & Hydrology Projects 06297 & 06810)