Available Translations:

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis 2019 a 2020. Maent yn crynhoi’r meddylfryd academaidd cyfoes ar ystod o bynciau arbenigol amaethyddol ac amgylcheddol, ac fe'u crëwyd i helpu i lywio'r Llywodraeth Gymraeg wrth iddi chwilio am farnion ar gynigion i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit.

Adroddiad-10A: Dadansoddiad Integredig v2.0PDF icon ERAMMP Rpt-10A SFS Atodiad 10a Dadansoddiad Integredig v2.0_cy.pdf 
46 tudalen, 667KB
Adroddiad-10B: Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 10b Ystyriaethau ar gyfer y cynllun newydd.pdf
26 tudalen, 314KB
Adroddiad-1 Atodiad-1: Rheoli Maeth y Pridd (SNM) PDF icon ERAMMP SFS Atodiad 1 Rheoli maethynnau pridd ar gyfer tir wedii wella v1.1.pdf
22 tudalen, 472KB
Adroddiad-2 Atodiad-2: Rheoli’r BorfaPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 2 Rheoli Porfa v1.1.pdf
30 tudalen, 619KB
Adroddiad-3 Atodiad-3: Rheoli Carbon y PriddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 3 Rheoli Carbon Pridd v1.1.pdf
70 tudalen, 929KB
Adroddiad-4 Atodiad-4A: Adeiladu Cadernid yr EcosystemPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 4 Adeiladu Cadernid yr Ecosystem v1.1.pdf
62 tudalen, 746KB

Adroddiad-25 Atodiad-4B: Adeiladu Gwytnwch Ecosystem ar Dir Ffermio Wedi’i Wella

PDF icon ERAMMP Rpt-25 Annex-4B Tir ffarmio wedi'i wella v1.0_cy.pdf 
90 tudalen, 735KB
Adroddiad-5 Atodiad-5: Adeiladu Cadernid mewn Systemau FfermyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 5 Adeiladu gwytnwch mewn systemau fferm v1.1.pdf
26 tudalen, 384KB
Adroddiad-6 Atodiad-6: Ariannu Cyhoeddus a PhreifatPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 6 Cyllid cyhoeddus a phreifat v1.1.pdf
24 tudalen, 406KB
Adroddiad-7 Atodiad-7: Defnyddio Systemau i Ostwng Allyriadau Nwyon Tŷ GwydrPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
31 tudalen, 887KB
Adroddiad-8 Atodiad-8: Gwella Ansawdd yr Aer a LlesPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 8 Gwella ansawdd aer a llesiant v1.1.pdf
68 tudalen, 677KB
Adroddiad-9 Atodiad-9: Lleihau LlifogyddPDF icon ERAMMP SFS Atodiad 9 Lleihau llifogydd v1.1.pdf
24 tudalen, 375KB
Zip o holl PDF CymruPackage icon ERAMMP Adolygaid SFS - zip o holl PDFs Cymru.zip

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 & 1.1 ym mis Gorffennaf 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)