Available Translations:

Beth yw ERAMMP?

Mae Rhaglen Monitro a Modelu Materion Gwledig a'r Amgylchedd Llywodraeth Cymru (ERAMMP) yn dilyn ymlaen o’r Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGGP) a redodd rhwng 2012 a 2016, ac a sefydlwyd i fonitro adnoddau naturiol Cymru ac i werthuso effeithiau cynllun Glastir. Mae’r ERAMMP yn cynnwys arolwg maes cenedlaethol ar raddfa fawr o adnoddau naturiol Cymru.

Beth mae arolwg ERAMMP yn ei wneud?

Beth mae arolwg ERAMMP yn ei wneud? Bydd arolwg ERAMMP yn mapio ac yn asesu cyflwr cynefinoedd gan gynnwys coetiroedd, gwrychoedd, blaenddyfroedd a phyllau. Bydd ein gwyddonwyr hefyd yn edrych ar ansawdd y dirwedd, cyflwr nodweddion hanesyddol a hawliau tramwy cyhoeddus ac amrywiaeth adar a pheillwyr. Byddwn yn cofnodi tueddiadau tymor byr a thymor hir, dros y 40 mlynedd diwethaf mewn rhai achosion, gan adeiladu ar GMEP ac arolygon blaenorol eraill. Nid yw'r arolwg yr ydym yn ei gynnal yn 2021 yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â chydymffurfedd na'r broses arolygu ar gyfer y Cynllun Taliad Sylfaenol, Glastir, nac unrhyw Gynllun arall gan Lywodraeth Cymru ac ni fydd yn effeithio ar eich taliadau cyfredol.

Pwy sy’n gwneud yr arolwg?

Tîm o 37 syrfëwr proffesiynol profiadol wedi eu hurio gan UKCEH a’r YAB sy’n gwneud y gwaith maes i ERAMMP.

Er gwaethaf eu sgiliau maes technegol sydd eisoes yn uchel, cyn i’r arolwg ddechrau mae’r tîm yn dilyn rhaglen hyfforddi gynhwysfawr sy’n para tair wythnos o hyd. Fydd yr hyfforddiant yn ymdrin â phob agwedd o’r gwaith casglu data, iechyd a diogelwch, protocolau bioddiogelwch, cymorth cyntaf a gyrru oddi ar y ffordd.

Mae’r syrfewyr yn gweithio mewn timau gan ddilyn methodolegau arolygu manwl sydd wedi eu dogfennu mewn llawlyfrau maes i sicrhau cysondeb a chymaroldeb.

Sut mae’r tir yn cael ei ddewis?

Dewisir y lleoliadau ar gyfer yr arolygon tir i sicrhau ymdriniaeth dda i’r holl brif ddosbarthiadau tir yng Nghymru.

Diffinnir dosbarthiadau tir yn ôl nodweddion fel hinsawdd, daeareg a thopograffi ac felly maent yn weddol sefydlog o gymharu â defnydd tir a gorchudd tir sy’n nodweddion newidiol.

Mae’r dull hwn yn sicrhau bod yr arolwg yn cyfleu cynrychiolaeth effeithiol o’r prif ffermydd, coetiroedd a thiroedd a reolir ar gyfer cynefinoedd yng Nghymru, heb or-samplu’r cynefinoedd mwy cyffredin.

Mae dull yr arolwg hefyd yn cydnabod bod ein hadnoddau naturiol yn rhyng-ddibynnol ac yn effeithio ar ei gilydd ac felly mae’n bwysig ein bod ni’n gallu cyd-leoli nifer o fesuriadau o fewn yr un sgwariau arolwg 1km.

Map lleoliad

Lleoliad bras sgwariau’r arolwg

Mae'r map yn dangos lleoliadau bras y sgwariau arolwg ar gyfer 2021/2022.

Roedd sampl monitro GMEP yn cynnwys 300 o sgwariau arolygu drwy Gymru gyfan: 150 o sgwariau ‘Cymru Ehangach’ a 150 o ‘Sgwariau wedi’u Targedu’.

Sgwariau Cymru Ehangach: mae’r rhain yn safleoedd sy’n cynrychioli Cymru ac yn annibynnol ar reolaeth ffermydd a gorchudd tir. Mae’r ardaloedd hyn yn cael eu samplu ar hap o fewn strata yn ôl y dosbarthiadau tir. Eu nod yw cofnodi patrymau cenedlaethol, gwrth-ffeithiau a chymariaethau gwaelodlin allweddol.

Sgwariau wedi’u Targedu: mae’r rhain yn cael eu dewis ar hap o fewn yr ardaloedd sydd â’r sgôr uchaf am randaliadau cyntaf Glastir. Dewisir sgwariau gan ddefnyddio system sgorio Llywodraeth Cymru i gyfuno mapiau o flaenoriaethau Glastir. Dewisir sgwariau i fapio’r ardaloedd y mae Llywodraeth Cymru wedi eu dewis fel blaenoriaethau ar gyfer rhandaliadau cyntaf Glastir.

Bydd arolwg ERAMMP yn 2021/2022 yn ail ymweld â 130 o’r 300 o sgwariau gwreiddiol hyn.

Pryd fydd y timau arolygu yn cyrraedd fy nhir?

Bydd yr arolygon yn cael eu cynnal rhwng Mai a Hydref yn 2021 a 2022. Mae'r tabl isod yn rhoi rhagor o fanylion. Byddwn yn cysylltu â chi cyn yr arolwg i wneud trefniadau terfynol a thrafod unrhyw faterion eraill yr hoffech i'r syrfewyr wybod amdanynt.

Tîm

 Mis

Amser y Dydd

Syrfewyr

Nifer yr ymweliadau

 Prif (planhigion, priddoedd a nodweddion hanesyddol)

 Ebrill - Medi

9am - 6pm

2

1

Dŵr croyw

Ebrill - Medi

9am - 6pm

1

1

Mapio Coetir

Mehefin - Medi

9am - 6pm

1

1

Adar

Ebrill - Mehefin

Bore cynnar

1

2

Peillwyr

Gorffennaf ac Awst

9am - 6pm

1

2

Sut y cefais fy newis?

Ni ddewiswyd unrhyw berson unigol. Dewiswyd tir ar hap fel rhan o GMEP ac mae ERAMMP yn ail-ymweld â'r un tir.

Beth am breifatrwydd?

Darparwyd eich manylion cyswllt i ni gan Lywodraeth Cymru neu'r Gofrestrfa Tir er mwyn cynnal yr arolwg hwn yn unig. Rydym yn dilyn y lefelau uchaf o ddiogelwch data a chyfrinachedd. Nid yw unigolion na'u tirddaliadau yn cael eu nodi wrth adrodd canlyniadau'r arolwg. Gweler y llythyr atodedig ar gyfer ein Polisi Preifatrwydd.

Sut mae ansawdd y data’n cael ei sicrhau?

Yn yr un modd â holl ddata arolwg, mae'n anochel bod rhywfaint o amrywiad yn y recordiad.. Mae tîm Sicrwydd Ansawdd yn canolbwyntio ar atal problemau ag ansawdd rhag digwydd, trwy ymweld â phob tîm arolygu drwy gydol yr arolwg, i sicrhau fod protocolau maes yn cael eu dilyn, a delio ag unrhyw faterion. Mae tîm Rheoli Ansawdd annibynnol yn nodi unrhyw broblemau ag ansawdd a gofnodwyd gan y timau, trwy ail-arolygu 10% o’r safleoedd a mesur cysondeb a dibynadwyedd y gwaith a wnaed ym mhrif rannau’r rhaglen maes. Cynhyrchir mesur meintiol a rhagweladwy o gysondeb a dibynadwyedd y data i’w defnyddio mewn dadansoddiadau diweddarach.

Gyda phwy y gallaf gysylltu am yr arolwg?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu feddyliau ynglŷn â'r arolwg, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Swyddfa Arolwg ERAMMP ar: erammp@ceh.ac.uk

Dysgu mwy ..

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

Surveyor inspecting the grass

Beth sy'n digwydd yn yr arolwg? Beth sy'n cael ei archwilio a'i gasglu?

Black bull face

Pwy sy'n cynnal yr arolwg a sut mae'r data'n cael ei wirio?

Sheep staring at camera

Sut ydym yn cadw’r tir, yr anifeiliaid, a’r bobl yn ddiogel?

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol