Available Translations:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Mae ERAMMP yn edrych ar ddefnyddio dull ‘cadwyn rhesymeg’ a fydd yn dangos sut y bydd gweithredoedd rheoli tir (o dan y CFC arfaethedig) yn effeithio ar wydnwch ecosystemau a’r buddion y mae nwyddau a gwasanaethau ecosystem yn eu darparu i bobl. Bydd y dull yn hysbysu’r adnabyddiaeth o’r nwyddau cyhoeddus y mae’r taliadau CFC arfaethedig yn anelu at eu sicrhau, a gwerth economaidd amcangyfrifedig y buddion hynny.

 Mae nwyddau cyhoeddus (fel rhai categoriau o nwyddau a gwasanaethau ecosystem) yn ganlyniadau sydd â gwerth i’r gymdeithas ehangach, ond mewn rhai achosion nid ydynt yn cael eu masnachu mewn marchnadoedd. O ganlyniad i hyn, nid oes ganddynt brisiau marchnad ond, mae dulliau y gellir eu defnyddio i brisio rhai o’r nwyddau. I eraill, mae’r sylfaen dystiolaeth yn llai dibynadwy. Mae’r adroddiad cychwynnol hwn yn archwilio’r dystiolaeth sylfaenol sy’n sail i’r cadwyni rhesymeg ar gyfer pob un o’r canlyniadau amgylcheddol a gynhyrchir gan y CFC arfaethedig. 

NID yw’r gwerthoedd economaidd a nodir yn gyfraddau talu a argymhellir. Maen nhw’n un mewnbwn i’r dyluniad talu. Rhaid hefyd ystyried y ffactorau eraill sy’n ymwneud â dyluniad cyffredinol y cynllun sef, busnesau fferm (e.e. lefelau risg, cymhellion) a gwerth am arian. 

Nid yw’r cadwyni rhesymeg yn disodli’r angen am dystiolaeth wyddonol fanwl gywir fel yr hyn a ddarperir yn y Pecynnau Tystiolaeth ERAMMP ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, y Goedwig Genedlaethol a mentrau polisi eraill. Maent yn crynhoi gwybodaeth i helpu i gyfleu opsiynau polisi. 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno archwiliad cychwynnol o’r dull cadwyni rhesymeg ar gyfer canlyniadau allweddol y bydd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn ceisio eu cyflawni: Gwella ansawdd yr aer a’r dŵr; Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr; Lleihau’r perygl o lifogydd; Ecosystemau iachach gyda mwy o fywyd gwyllt; Iechyd a lles da byw; a phriddoedd Iach. 

 

Mae’r gwaith hwn yn barhaus ac mae dadansoddiad pellach, manylach ar y gweill i’w ryddhau ddiwedd 2021. Bydd y gwaith dilynol hwn yn defnyddio’r wybodaeth wyddonol fanwl a gasglwyd ym mhecynnau tystiolaeth ERAMMP ar Gynllun Ffermio Cynaliadwy a Choedwig Genedlaethol Cymru, gan gynnwys y synergeddau a’r cyd-fanteision - yn ogystal â rhai cyfnewidiadau - rhwng y mesurau rheoli a’u canlyniadau.  

Lawrlwytho 

PDF icon ERAMMP Rpt-40 SFS Cadwyni Rhesymeg_cy.pdf

Sur i ddyfynnu: 

Dickie, I. & Neupauer, S. (2021). Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP). Adroddiad-40 ERAMMP: Prisiad Economaidd o'r CFfC: Adrodddiad Cwmpasu Cadwyni Rhesymeg. Adroddiad i Lywodraeth Cymru (Contract C210/2016/2017)(Canolfan Prosiectau Ecoleg a Hydroleg y DU 06297/06810)