Available Translations:

Dilynir mesurau bioddiogelwch llym ar gyfer holl arolygon maes ERAMMP gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn gofyn i bob tirfeddiannwr am unrhyw ofynion penodol cyn i dimau’r arolwg ymweld, a byddwn yn dilyn y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt. Er enghraifft, os yw’n hysbys bod heintiau planhigion neu goed yn bresennol, bydd y timau o syrfewyr yn osgoi’r ardaloedd heintus hyn.

Yn ogystal, gweithredir mesurau i sicrhau bod y tîm yn osgoi dod i gysylltiad â Covid-19 nac yn ei drosglwyddo i eraill. Ni fydd yr arolwg yn mynd yn ei flaen os bydd cyfyngiadau Covid Lefel Rhybudd 4 Llywodraeth Cymru’n weithredol, a dim ond pan fydd yr amodau’n caniatáu y bydd yn mynd ymlaen, gan gadw at ofynion asesiad-risg Covid y cytunwyd arnynt.

Covid-19 a Bioddiogelwch

Mae’r protocolau hyn ar gyfer gweithwyr maes yr arolwg – bydd manylion llawn y dulliau ac ymarferion yn cael eu cwblhau yn ystod eu hyfforddiant. Gorfodir cydymffurfiad â’r protocol hwn drwy gydol y tymor.

Protocol Bioddiogelwch Arolwg Maes ERAMMP (Dolen i lawrlwytho’r ddogfen) Mae’r protocol hwn yn weithdrefn ofynnol ar gyfer yr holl staff sy’n cynnal arolygon maes i ERAMMP. Mae’r gweithdrefnau bioddiogelwch sydd wedi eu nodi yn y protocol hwn wedi eu cytuno gan Lywodraeth Cymru ac yn cael eu defnyddio drwy gydol y rhaglen.

Beth yw bioddiogelwch a pham ydy’n bwysig?

Mae bioddiogelwch yn golygu cymryd camau i sicrhau bod arferion da ar waith i leihau a chadw’r risg o ledaenu heintiau bywyd gwyllt a rhywogaethau anfrodorol ymledol mor isel â phosib. Mae’n hanfodol cael gweithdrefn bioamrywiaeth reolaidd, hyd yn oed os nad oes arwyddion o haint na rhywogaethau anfrodorol mewn safle maes. Mae arferion bioddiogelwch da yn lleihau’r risg i’r amgylchedd a bywyd gwyllt, yn ogystal â bod o fudd i fusnesau, tirfeddianwyr a rhanddeiliaid eraill. Mae hefyd yn addysgu ac yn tawelu meddwl y cyhoedd drwy osod esiampl o arfer da, dangos parch at gymunedau lleol, a dangos agwedd broffesiynol.

Y Weithdrefn Fioddiogelwch

Y Weithdrefn Fioddiogelwch Bydd syrfewyr yn ymwybodol o unrhyw fesurau ychwanegol sy’n ofynnol neu y gofynnir amdanynt ar gyfer yr arolwg hwn cyn ymweld â phob fferm neu ddarn o dir.

Fodd bynnag, mae ERAMMP yn cymryd agwedd ragofalus tuag at fioddiogelwch ac yn tybio, hyd yn oed os nad oes bygythiad i fioddiogelwch wedi ei ganfod ar safle, nad yw hynny’n golygu nad oes bygythiad yno.

Mae ERAMMP yn defnyddio diheintydd LSP Virkon™ sydd wedi’i gymeradwyo a’i brofi’n annibynnol i fod yn hynod effeithiol yn erbyn ystod eang o bathogenau firaol, bacteriol a ffwngaidd sy’n achosi clefyd sy’n effeithio ar ddofednod, moch, gwartheg, defaid a da byw eraill, gan gynnwys ffliw adar, ffliw moch H1N, clwy’r traed a’r genau, PRRS, salmonela, campylobacter, twbercwlosis, a chlefyd pothellog y moch.

Beth sy’n digwydd os bydden nhw’n canfod rhywbeth?

Yn ystod ymweliad safle, os amheuir bod unrhyw glefyd neu bla nad oedd yn hysbys cyn hynny, bydd y rheolwr arolwg maes ERAMMP yn cael gwybod.

Bydd y rheolwr arolwg maes yn gyfrifol am sicrhau bod adroddiadau ac ymchwiliadau priodol yn cael eu gweithredu heb oedi, a bod rhagofalon dros dro’n cael eu gweithredu nes bydd y canlyniad yn hysbys.

Bydd syrfewyr yn:

  1. Sicrhau bod eu hesgidiau’n lân (i’w gweld yn rhydd o bridd a malurion) ac, os yw’n angenrheidiol, yn eu brwsio neu eu golchi gyda dŵr a sebon.
  2. Glanhau ac yn diheintio eu hesgidiau wrth fynd i mewn i bob daliad tir a hefyd cyn gadael.
  3. Glanhau a diheintio esgidiau os ydyn nhw’n symud rhwng daliadau tir ar droed.
  4. Sicrhau bod eu cerbyd yn cael ei gadw’n lân a glanhau unrhyw fwd sydd wedi casglu oddi arno, yn enwedig o olwynion a bwâu’r olwynion.
  5. Glanhau a diheintio olwynion ceir cyn mynd i mewn i bob daliad tir a hefyd diheintio ar ymylon y safle wrth adael.
  6. Osgoi gadael i unrhyw ddŵr ffo sydd wedi’i halogi i lifo mewn i gyrsiau dŵr neu systemau draenio eraill.
  7. Cadw nifer y cerbydau sy’n cael mynediad i’r lleiafswm: h.y. peidio mynd i ardaloedd yn ddiangen a cheisio cadw at y llwybrau swyddogol.
  8. Parchu unrhyw rybuddion neu gyfarwyddiadau.

Llawlyfrau maes

Mae arolwg ERAMMP yn dilyn llawlyfrau maes cynhwysfawr.

Dysgu mwy ...

Surveyor inspecting the grass

Beth sy'n digwydd yn yr arolwg? Beth sy'n cael ei archwilio a'i gasglu?

Black bull face

Pwy sy'n cynnal yr arolwg a sut mae'r data'n cael ei wirio?

Sheep staring at camera

Sut ydym yn cadw’r tir, yr anifeiliaid, a’r bobl yn ddiogel?

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol