Available Translations:

Beth yw ERAMMP?

Mae Rhaglen Monitro a Modelu Materion Gwledig a'r Amgylchedd Llywodraeth Cymru (ERAMMP) yn dilyn ymlaen o GMEP (2012-2016) a sefydlwyd i fonitro adnoddau naturiol Cymru ac i werthuso effeithiau cynllun Glastir hefyd.  Mae’r ERAMMP yn cynnwys arolwg maes cenedlaethol ar raddfa fawr o adnoddau naturiol Cymru.

Beth mae arolwg ERAMMP yn ei wneud?

Bydd arolwg ERAMMP yn mapio ac yn asesu cyflwr cynefinoedd gan gynnwys coetiroedd, gwrychoedd, blaenddyfroedd a phyllau.  Bydd ein gwyddonwyr hefyd yn edrych ar ansawdd y dirwedd, cyflwr nodweddion hanesyddol a hawliau tramwy cyhoeddus ac amrywiaeth adar a pheillwyr. Byddwn yn cofnodi tueddiadau tymor byr a thymor hir, dros y 40 mlynedd diwethaf mewn rhai achosion, gan adeiladu ar GMEP ac arolygon blaenorol eraill. Nid yw'r arolwg yr ydym yn ei gynnal yn 2021 yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â chydymffurfedd na'r broses arolygu ar gyfer y Cynllun Taliad Sylfaenol, Glastir, nac unrhyw Gynllun arall gan Lywodraeth Cymru ac ni fydd yn effeithio ar eich taliadau cyfredol.

Pryd fydd y timau arolygu yn cyrraedd fy nhir?

Bydd yr arolygon yn cael eu cynnal rhwng Ebrill a Medi 2021. Mae'r tabl isod yn rhoi rhagor o fanylion.  Byddwn yn cysylltu â chi cyn yr arolwg i wneud trefniadau terfynol a thrafod unrhyw faterion eraill yr hoffech i'r syrfewyr wybod amdanynt.

Tîm

 Mis

Blwyddyn

Amser y Dydd

Syrfewyr

Nifer yr ymweliadau

 Prif (planhigion, priddoedd a nodweddion hanesyddol)

 Ebrill - Medi

2021

9am - 6pm

2

1

Dŵr croyw

Ebrill - Medi

2021

9am - 6pm

1

1

Mapio Coetir

Mehefin - Medi

2021

9am - 6pm

1

1

Aderyn

Ebrill - Mehefin

2021

Bore cynnar

1

2

Peilliwr

Gorffennaf ac Awst

2021

9am - 6pm

1

2

Sut y cefais fy newis?

Ni ddewiswyd unrhyw berson unigol.  Dewiswyd tir ar hap fel rhan o GMEP ac mae ERAMMP yn ail-ymweld â'r un tir.

Beth am breifatrwydd?

Darparwyd eich manylion cyswllt i ni gan Lywodraeth Cymru neu'r Gofrestrfa Tir er mwyn cynnal yr arolwg hwn yn unig. Rydym yn dilyn y lefelau uchaf o ddiogelwch data a chyfrinachedd.  Nid yw unigolion na'u daliadau tir byth yn cael eu nodi wrth adrodd ar ganlyniadau'r arolwg.  Gweler y llythyr atodedig ar gyfer ein Polisi Preifatrwydd.

Gyda phwy y gallaf gysylltu am yr arolwg?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu feddyliau ynglŷn â'r arolwg, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Swyddfa Arolwg ERAMMP ar:
erammp@ceh.ac.uk