Available Translations:

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

ERAMMP Adroddiad-41: Adroddiad Byr – Tueddiadau Peillwyr a Phryfed yng NghymruPDF icon ERAMMP Adroddiad-41 Adroddiad Byr – Tueddiadau Peillwyr a Phryfed yng Nghymru.pdf
ERAMMP Adroddiad-56 Addasrwydd Data Lloeren a LiDAR ar gyfer Mapio GwrychoeddPDF icon ERAMMP Adroddiad-56 Addasrwydd Data Lloeren a LiDAR ar gyfer Mapio Gwrychoedd v1.0_cy.pdf

ERAMMP Adroddiad-60: IMP Adroddiad terfynol Senarios Defnydd Tir, Adroddiad-60TA1 Atodiad-Technegol-1 ac Adroddiad-60TA2 Atodiad-Technegol-2

PDF icon ERAMMP Adroddiad-60 IMP Senarios Defnydd Tir_cym.pdf

PDF icon ERAMMP Adroddiad-60TA1 IMP Pecynnau Sleidiau Defnydd Tir
PDF icon ERAMMP Rpt-60TA1 IMP Land Use Scenarios Slidepacks.pdf
​(Saesneg yn unig)

PDF icon ERAMMP Rpt-60TA2 IMP Land Use Scenarios QA Annex.pdf

ERAMMP Adroddiad-66: Gormodedd Lefel Gritigol Amonia yng Nghymru gan Ddefnyddio'r Model CMAQPDF icon ERAMMP Adroddiad-66 Gormodedd lefel critigol amonia yng Nghymru CMAQ_cy.pdf

ERAMMP Adroddiad-68: Adolygiad o Leihau Allyrru Nwyon Tŷ Gwydr a Dal a Storio Carbon mewn Amaethyddiaeth i Ffurfio Polisi Amaethyddiaeth a Defnydd Tir

PDF icon ERAMMP Adroddiad-66 Gormodedd lefel critigol amonia yng Nghymru CMAQ_cy.pdfPDF icon ERAMMP Rpt-68 Adolygiad o Dystiolaeth Datgarboneiddio_cym.pdf

ERAMMP Adroddiad-72: Cymhwyso Cyfrifiannell FABLE i fodelu llwybrau i ddefnydd cynaliadwy o dir yng Nghymru
ac Atodiad Technegol Adroddiad-72TA1

PDF icon ERAMMP Adroddiad-72 Cymhwyso Cyfrifiannell FABLE i fodelu llwybrau i ddefnydd cynaliadwy o dir yng Nghymru.pdf

PDF icon ERAMMP Rpt-72TA1 FABLE Slidepack Technical Annex.pdf

ERAMMP Adroddiad-85: Datblygiad Dangosydd 44, Statws Amrywiaeth Biolegol yng Nghymru Adroddiad TerfynolPDF icon ERAMMP Adroddiad-85 Dangosydd-44 Terfynol f1.0_cy.pdf
ERAMMP-88: Llawlyfr Maes Adar 2022

ERAMMP-95 Gwanwyn 2022 Cylchlythyr i berchennog tir a rheolwyr (Mawrth 2022)PDF icon Cylchlythyr ERAMMP-95 Gwanwyn 2022_cy.pdf

Efallai bod rhai dogfennau wedi'u diwygio ers iddynt gael eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion y newidiadau yn y blwch 'Hanes y Fersiwn' yn y ddogfen.

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)