Available Translations:

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

ERAMMP Adroddiad-40: SFS Cadwyni RhesymegPDF icon ERAMMP Rpt-40 SFS Cadwyni Rhesymeg v1.0_cy.pdf
ERAMMP Adroddiad-42: IMP Trosolwg

PDF icon ERAMMP IMP Overview Doc-42.pdf
(Dwyieithog)

ERAMMP Adroddiad-45: Diraddio Pridd Phase-1 PDF icon ERAMMP Rpt-45 Diraddio Pridd 1 v1.0_cy.pdf
ERAMMP Dogfen-49 Llawlyfr Maes Llystyfiant 2021

PDF icon ERAMMP Doc-49 Veg Plot Field Handbook 2021 v1.0.pdf
(Saesneg yn unig)

ERAMMP Dogfen-50: Llawlyfr Maes Dŵr Croyw 2021

PDF icon ERAMMP Doc-50 Freshwater Field Handbook 2021 v1.0.pdf  
(Saesneg yn unig)

ERAMMP Dogfen-51: Llawlyfr Maes Priddoedd 2021PDF icon ERAMMP Doc-51 Soils Field Handbook 2021 v1.pdf 
(Saesneg yn unig)
ERAMMP Dogfen-52: Llawlyfr Maes Nodweddion Hanesyddol 2021PDF icon ERAMMP Doc-52 HEF Field Handbook 2021 v1.0.pdf  
(Saesneg yn unig)
ERAMMP Dogfen-53: Llawlyfr Maes Bioddiogelwch 2021PDF icon ERAMMP Doc-53 Biosecurity Field Handbook v1.0.pdf  
(Saesneg yn unig)

ERAMMP Adroddiad-54: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-8 Buddion Coedwig i Gymdeithas

PDF icon ERAMMP Rpt-54 NF Adroddiad-8 Buddion Coedwig i Gymdeithas v1.0_cy.pdf

ERAMMP Adroddiad-55: Adolygiad Tystiolaeth ar Fynediad a Lledaeniad Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR)

PDF icon ERAMMP Report-55 AMR v1.0_cy.pdf

ERAMMP Adroddiad-57: Profi Datrys Delwedd ar gyfer Nodweddion Erydiad a Niwed PriddPDF icon ERAMMP Rpt-57 EO Erydiad a Niwed v1.0_cy.pdf
ERAMMP Adroddiad-58: Protocol Dewis Sgwariau ERAMMP 2021/2022PDF icon ERAMMP Adroddiad-58: Protocol Dewis Sgwariau ERAMMP 2021/2022

ERAMMP Adroddiad-59 SMS N2K Gwerthuso Dyfarniadau

PDF icon ERAMMP Rpt-59 SMS N2K Gwerthuso Dyfarniadau v1.0_cy.pdf
PDF icon ERAMMP Rpt-59TA1 SMS N2K Award Evaluation Technical Annexes 1-4 v1.0.pdf (Saesneg yn unig)
PDF icon ERAMMP Rpt-59TA2 SMS N2K Award Evaluation Technical Annex 5 v1.0.pdf (Saesneg yn unig)

ERAMMP Dogfen-67: IMP diagram modelu f2PDF icon ERAMMP IMP Rpt-67_F2_edit2CFCym.pdf
ERAMMP Dogfen-71: Llawlyfr Maes Erydu Pridd 2021PDF icon ERAMMP Doc-71 Soil Erosion Field Handbook 2021 v1.0.pdf 
(Saesneg yn unig)
ERAMMP Dogfen-73: Nodweddion Coediog Mapio Llawlyfr Maes 2021PDF icon ERAMMP Doc-73 Woody Features Mapping Field Handbook 2021 v1.0.pdf 
(Saesneg yn unig)
Cyflwyniad-74: 'Land use modelling in Wales' (April 2021)PDF icon ERAMMP-74 UKCEH Land Use Modelling overview presentation Apr21.pdf
(Saesneg yn unig)
ERAMMP Dogfen-76: Llawlyfr Maes Peillwyr 2021PDF icon ERAMMP Doc-76 Pollinators Field Handbook 2021 v1.0.pdf  
(Saesneg yn unig)
ERAMMP Adroddiad-78: Adroddiad Interim ar Datblygu Dangosydd 44 (Statws Amrywiaeth Biolegol yng Nghymru)PDF icon ERAMMP Report-78 Dangosydd-44 v1.0_cy.pdf
Cyflwyniad-79: 'IMP Overview slides' (July 2021)PDF icon ERAMMP-79 IMP Overview WG_SFS_StakeholderMeeting.pdf)
(Saesneg yn unig)
Cyflwyniad-83: Gweminar Rhanddeiliaid (13/10/2021)PDF icon ERAMMP-83 Gweminar Rhanddeiliaid 13Oct21_cy.pdf
ERAMMP-86 Cylchlythyr i dirfeddianwyr - Hydref 2021PDF icon Cylchlythyr ERAMMP-86 - Hydref 2021.pdf
ERAMMP-89 Cylchlythyr diwedd blwyddyn - Rhagfyr 2021PDF icon Cylchlythyr ERAMMP-89 Newsletter 12-2021.pdf

 

Efallai bod rhai dogfennau wedi'u diwygio ers iddynt gael eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion y newidiadau yn y blwch 'Hanes y Fersiwn' yn y ddogfen.

 

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)