Available Translations:

 

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad-25: Atodiad-4B:
"Ecosystem resilience on improved Farmland"

PDF icon ERAMMP Rpt-25 Annex-4B Tir ffarmio wedi'i wella v1.0_cy.pdf


Adroddiad-26: Quick Start: Sectorau Bach

PDF icon ERAMMP_Rpt-26_QuickStart-2_Sectorau_Bach_v1.0_cy.pdf

Adroddiad-27: Methodolegau Prisio

PDF icon ERAMMP Rpt-27 Methodolegau Prisio v1.0_cy.pdf

Adroddiad-30: Dadansoddi Data Monitro ar SoNaRR2020PDF icon ERAMMP Rpt-30 Dadansoddi Data Monitro ar SoNaRR2020 v1.0.pdf
PDF icon ERAMMP Rpt-30TA1 GMEP re-analysis for SoNaRR2020 ANNEXES v1.0.pdf
Adroddiad-32: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adolygiad Tystiolaeth Coedwig
PDF icon ERAMMP Rpt-32 Adolygiad Tystiolaeth Coedwig v1.0_cy.pdf
48 tudalen, 813KB
Adroddiad-33: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-1 Bioamarywiaeth

PDF icon ERAMMP Rpt-33 NF Adroddiad-1 Bioamarywiaeth v1.0_cy.pdf

Adroddiad-34: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-2 Rheoli Coetir sydd heb ei Reoli'n Ddigonol

PDF icon ERAMMP Rpt-34 NF Adroddiad-2 Heb ei reoli v1.0_cy.pdf
16 tudalen, 223KB
Adroddiad-35: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-3 Diogelu ein Coetir ar gyfer y Dyfodol
PDF icon ERAMMP Rpt-35 NF Adroddiad-3 Dyfodol v1.0_cy.pdf
58 tudalen, 2.1MB

Adroddiad-36: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-4 Lliniaru Newid yn yr Hinsawdd

PDF icon ERAMMP Rpt-36 NF Adroddiad-4 Newid Hinsawdd v1.0_cy.pdf
258 tudalen, 4.2MB

Adroddiad-37: Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-5 Gwasanaethau Ecosystemau
PDF icon ERAMMP Rpt-37 NF Adroddiad-5 Gwasanaethau Ecosystemau v1.0_cy.pdf
92  tudalen, 1.4MB
Adroddiad-38:  Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-6 Economeg a Chyfrifo Cyfalaf Naturiol
PDF icon ERAMMP Rpt-38 NF Adroddiad-6 Economeg v1.0_cy.pdf
48 tudalen, 669KB
Adroddiad-39:  Coedwig Genedlaethol yng Nghymru
Adroddiad-7 Asesiad Inegredig

PDF icon ERAMMP Rpt-39 NF Adroddiad-7 Asesiad Inegredig v1.0_cy.pdf

Adroddiad-45: Diraddio Pridd: Erydiad a ChywasgiadPDF icon ERAMMP Rpt-45 Diraddio Pridd 1 v1.0_cy.pdf

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 ym mis Medi 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)