Available Translations:

Lluniwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP:

Adroddiad 11: Crynodeb Blwyddyn 1PDF icon ERAMMP Adroddiad 11 Crynodeb Blwyddyn-1 v1.2.pdf
35 tudalen, 1.5MB
Adroddiad 12: Modelu ‘Quick Start’ (Cyfnod 1)PDF icon ERAMMP Adroddiad 12 QuickStart-1 v1.2.pdf
78 tudalen, 5.5MB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon ERAMMP Rpt-12TA1 QuickStart-1 Technical Annex v1.2.pdf
71 tudalen, 8.1MB
Adroddiad 13: Platfform Modelu Integredig (PMI)PDF icon ERAMMP Adroddiad 13 PMI (IMP) v1.0.pdf
16 tudalen, 690KB

Adroddiad 14: Datblygu Dulliau Mapio Cynefinoedd ar Raddfa Lai
PDF icon ERAMMP Adroddiad 14 Mapio Cynefinoedd (Habitat) v1.0.pdf
8 tudalen, 145KB
Adroddiad 15: Dethol Sgwariau Arolwg Maes ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 15 Dethol Sgwariau Arolwg (Square) v1.0.pdf
14 tudalen, 225KB
Adroddiad 16: Adolygiad Gweithgareddau Monitro Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 16 Adolygiad Monitro CNC (NRW) v1.0.pdf
14 tudalen, 195KB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon Report 16TA1 NRW Monitoring Review Technical Annexes v1.0.pdf
18 tudalen, 455KB
Adroddiad 17: Adolygiad Monitro CoetiroeddPDF icon ERAMMP Adroddiad 17 Adolygiad Coetiroedd (Woodland) v1.0.pdf
24 tudalen, 290KB
Adroddiad 18: Technolegau i Gasglu Tystiolaeth ynghylch Erydiad PriddPDF icon ERAMMP Adroddiad 18 Erydiad Pridd (Erosion) v1.0.pdf
26 tudalen, 530KB
Adroddiad 19: Adolygiad Monitro Rhyngwyneb Tir a MôrPDF icon ERAMMP Adroddiad 19 Rhyngwyneb Tir a Mor (LSI) v1.0.pdf
20 tudalen, 490KB
a hefyd y atodiad technegol
PDF icon Report 19TA1 LSI Technical Annex v1.0.pdf
46 tudalen, 1.1MB
Adroddiad 20: Ailddadansoddi data ar gyfer SoNaRRPDF icon ERAMMP Adroddiad 20 SoNaRR v1.0.pdf
20 tudalen, 1.2MB
Adroddiad 21: Adolygu Tueddiadau mewn Carbon UwchbriddPDF icon ERAMMP Adroddiad 21 Carbon Uwchbridd (SoilC) v1.0.pdf
26 tudalen, 785KB
Adroddiad 22: Adolygiad o Gyfraniad Cofnodion Rhywogaethau a gedwir gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru at Anghenion Tystiolaeth ERAMMPPDF icon ERAMMP Adroddiad 22 CCALl (LERCs) v1.0.pdf
52 tudalen, 1.9MB
a hefyd y atodiad technegol
File Report 22D LERCS - Species classification datafile 5Apr2019.xlsx
(Spreadsheet file) 1.5MB
Adroddiad 23: Opsiynau ar gyfer Dangosydd Synthetig 44 'Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Bioamrywiaeth)PDF icon ERAMMP Adroddiad 23 Dangosydd 44 v1.0.pdf
13 tudalen, 260KB
Adroddiad 24: Cyfrifon Cyfalaf Naturiol Cenedlaethol Cymru - Cyfrifon Gwasanaethau Ecosystemau ar gyfer Coetiroedd, Tir Ffermio Chynefinoedd Dŵr CroywPDF icon ERAMMP Adroddiad 24 CNCC (NNCA) v1.0.pdf
47 tudalen, 540KB

Adolygwyd rhai dogfennau ers eu cyhoeddi'n wreiddiol fel fersiwn 1.0 ym mis Medi 2019; dangosir hyn yn eu rhifau fersiwn ar y dudalen hon. Nodir manylion newidiadau yn y blwch ‘Hanes y Fersiwn’ yn y ddogfen.

Cynhyrchion RhMGG ac ERAMMP eraill yw:

Mae angen i ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru ddefnyddio’r wybodaeth orau sydd ar gael. Gall y wybodaeth hon fod yn gymhleth i’w threfnu, ac mae angen iddi fod yn gydgysylltiedig er mwyn cysylltu’r wyddoniaeth ynghylch sut y bydd rheoli fferm yn effeithio ar yr amgylchedd, gyda thystiolaeth economaidd ynghylch y manteision hyn i gymdeithas.

Modelling - a series of 3D cubes

Gofynnwyd i ERAMMP ymgymryd â modelu cyflym i archwilio effeithiau posibl camau gweithredu ar y sector amaethyddol a chanlyniadau eraill i'r amgylchedd

Dadansoddi Data ar gyfer SoNaRR

Ail-ddadansoddi Data ar gyfer SoNaRR-2020

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Adolygiad Pecyn Tystiolaeth

Mae Adolygiad Pecyn Tystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFfC) yn gyfres o adroddiadau ac atodiadau technegol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019

Adroddiadau Blwyddyn 1 (Medi 2019)

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a luniwyd ym mlwyddyn gyfan gyntaf (2018/2019) y Rhaglen ERAMMP

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau ym mhedwaredd flwyddyn (2022) Rhaglen ERAMMP:

Lighthouse

Y broses a’r gweithdrefnau ar gyfer yr Arolwg Maes Cenedlaethol

Cefndir Scenerios Defnydd Tir IMP Adroddiad-60

Mae chwe senario sy’n cynnwys newidiadau mewn prisiau wrth gât fferm (T1 i T6) wedi’u cymhwyso i Lwyfan Modelu Integredig (IMP) ERAMMP i efelychu effeithiau ar newid defnydd tir, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem (carbon, ansawdd dŵr ac ansawdd aer).

Coedwig Genedlaethol yng Nghymru

Sylfaen o dystiolaeth i lywio datblygiad Coedwig Genedlaethol i Gymru

Adnoddau – Erthyglau Gwyddonol

Mae aelodau tîm a chydweithwyr prosiectau RhMGG ac ERAMMP wedi cyhoeddi ystod o bapurau ymchwil academaidd, erthyglau esboniadol a chyhoeddiadau eraill.

Lighthouse

Cyhoeddwyd cyfres o adolygiadau ac adroddiadau yn nhrydedd flwyddyn (2021) Rhaglen ERAMMP:

Cyfres o adolygiadau ac adroddiadau a chyhoeddwyd yn ail flwyddyn (2020) Rhaglen ERAMMP

Mae natur penderfyniadau mewn perthynas â rheoli tir, amaethyddiaeth a’r amgylchedd wrth reswm yn gymhleth gydag amrediad o ryngweithiadau cymhleth rhwng sectorau gwahanol a’r actorion amrywiol sydd ynddynt. Y broblem a wynebir gan lawer o ddulliau modelu traddodiadol yw eu bod yn ymdrin â’r heriau sectorol hyn yn annibynnol heb allu cynhrychioli’n benodol y goblygiadau ar gyfer sectorau eraill.

Beth Mae’r Modelau yn eu Gwneud a Sut Fyddan Nhw’n Cael eu Cyfuno?

Proffidioldeb Fferm

Mae model fferm gyfan, SFARMOD, yn amcangyfrif proffidioldeb amrywiol gweithgareddau amaethyddol o fewn pob daliad fferm amser-llawn yng Nghymru.

Man behind a flower close-up

Trosolwg a chyflwyniad i’r Arolwg Maes Cenedlaethol

“Dewisiadau’r Dyfodol”

Prosiect a gwblhawyd yn 2016 i nodi opsiynau a datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig i Gymru. Roedd y prosiect hwn yn rhagflaenydd i ERAMMP

Setiau Data Arolygon Maes (2013-2016)

Mae 12 set o ddata maes RhMGG (2013-2016) ar Blatfform Gwybodaeth Amgylcheddol UKCEH

Adroddiadau RhMGG

Adroddiadau o’r prosiect Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (2013-2016)